Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 31-10-2004 t/m 30-06-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 oktober 2004, nr. BWL/2004095100, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, 7, 9 en 14 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming;

Besluiten:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met een toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 19 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schulz van Haegen

Bijlage 4

[Vervallen per 01-07-2008]

Steekproefopzet Gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen

1. Werkingsgebied

Deze steekproefopzet mag niet worden gebruikt voor een partij die is opgebouwd uit samengevoegde deelpartijen. Delen die op basis van voorkennis of op basis van visuele waarnemingen een afwijkend karakter kunnen hebben, moeten apart worden onderzocht.

De maximale partijgrootte die met deze steekproefopzet mag worden onderzocht bedraagt 50.000 ton. Partijen die groter zijn dan 50.000 ton moeten worden opgedeeld in meerdere delen en afzonderlijk worden onderzocht.

Toelichting

Door het stellen van genoemde eisen wordt de kans beperkt dat een deel van de partij een dermate afwijkend karakter heeft dat daarmee de steekproefopzet onvoldoende betrouwbaar zou worden. Daarnaast is het voor de toepasser van belang om spreiding in de analyseresultaten zoveel mogelijk te beperken door een zorgvuldige partijdefinitie, aangezien een grote spreiding leidt tot een strengere toetsing.

2. Monsterneming

a. Bepaal de grootte van de deelpartijen. Deze grootte moet overeenkomen met de grootte van de deelpartij na splitsing en mag maximaal 2.000 ton bedragen.

b. Verdeel de partij voor het onderzoek in deelpartijen van deze grootte met behulp van een systematisch raster.

c. Onderzoek aselect 5 of 10 deelpartijen. De keuze voor 5 of 10 deelpartijen staat vrij, waarbij moet worden bedacht dat een grotere onderzoeksinspanning leidt tot een gunstigere toetsing.

d. Stel per deelpartij minimaal 2 mengmonster samen. Voor grond dient elk mengmonster te worden samengesteld uit 50 grepen.

3. Toetsing

De partij mag worden gesplitst in deelpartijen met een minimale grootte die overeenkomt met de grootte die bij het voornoemde onderzoek is gehanteerd als wordt voldaan aan:

Yn + 2,74.sy ≤ log (T)

Bij onderzoek van 5 deelpartijen

en

Xi ≤1,5.T voor 1 deelpartij

Xi ≤T voor de overige 4 deelpartijen

of

Yn + 2,07.sy ≤ log (T)

Bij onderzoek van 10 deelpartijen

en

Xi ≤1,5.T voor 2 deelpartij

Xi ≤T voor de overige 8 deelpartijen

Waarin:

Yn = (log Xi)n = gemiddelde van de 5 of 10 loggetransformeerde gemiddelden per deelpartij (log Xi)

Xi= gemiddelde van deelpartij i.

sy = spreiding van de 5 of 10 gemiddelden per deelpartij (log Xi)

T = toetsingswaarde, zijnde de samenstellingswaarde uit bijlage 1 of 2 of immissiewaarde uit bijlage 2.

De waarden 2,74 en 2,07 in bovenstaande formules houden in dat met 90% betrouwbaarheid kan worden vastgesteld dat 90% van alle deelpartijen voldoet.

4. Rekenvoorbeeld:

Partijgrootte: 30.000 ton

Deelpartijgrootte: 2.000 ton

Onderzocht: 5 deelpartijen

Eis: 100 mg/kg

 

deelpartij 1

deelpartij 2

deelpartij 3

deelpartij 4

deelpartij 5

analyseresultaten

35 en 45

40 en 70

39 en 61

43 en 77

68 en 72

gemiddelde per deelpartij, xi

40

55

50

60

70

logwaarden van xi

1,60

1,74

1,70

1,78

1,85

gemiddelde Yn

1,73

spreiding sy

0,09

log toetsingswaarde

2,00

gem + 2,74*sv

1,98

dit is kleiner dan 2,00 dus voldoet (net)

In genoemd voorbeeld mag de partij van 30.000 ton dus worden gesplitst in deelpartijen van minimaal 2.000 ton.

Terug naar begin van de pagina