Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat [...] 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën

Geldend van 22-10-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 19 oktober 2004, nr. IAZ 2004-882M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën, kaartsysteem op de archiefbescheiden van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958

Artikel 1

  • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958 de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn gerekend vanaf 1958. De archiefbescheiden zijn niet openbaar voor 1 januari 2033.

  • 2 Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 2117–2125, 2079–2116 is slechts mogelijk na indiening van een schriftelijk verzoek gericht aan de directeur van het Nationaal Archief en na ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier na het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina