Besluit kinderopvangtoeslag

Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van 18 oktober 2004, houdende regels over de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang (Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 augustus 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/54428, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 7, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, 18, 34, 94, derde lid, 95, vierde lid, van de Wet kinderopvang;

De Raad van State gehoord (advies van 9 september 2004 no. W12.04.0408/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/64987, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • b. dagopvang: kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen;

 • c. buitenschoolse opvang: kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties;

 • d. maximum uurprijs: de maximaal voor kinderopvangtoeslag en voor tegemoetkomingen van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in aanmerking komende prijs per zestig minuten geboden kinderopvang;

 • e. kosten van kinderopvang: het aantal uren kinderopvang per kind, vermenigvuldigd met de voor die kinderopvang te betalen prijs, met inachtneming van het bedrag, bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, van de wet;

 • f. tegenwoordige arbeid: tegenwoordige arbeid als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onder a of b, van de wet.

Artikel 1a

Indien buitenschoolse opvang wordt geboden aan kinderen die basisonderwijs volgen waarvan de dagelijkse schooltijd verschillend is:

 • a. kan voor het eindtijdstip van de buitenschoolse opvang die voor de dagelijkse schooltijd plaatsvindt, worden uitgegaan van de dagelijkse schooltijd van de kinderen van wie de basisschool als laatste begint;

 • b. kan voor het aanvangstijdstip van de buitenschoolse opvang die na schooltijd plaatsvindt, worden uitgegaan van de dagelijkse schooltijd van de kinderen van wie de basisschool als eerste eindigt.

Hoofdstuk 2. De kinderopvangtoeslag

Paragraaf 1. Algemene berekeningsfactoren

Artikel 2

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt voor iedere kalendermaand afzonderlijk bepaald.

Artikel 3

 • 1 Indien meer dan één kind van een ouder gebruik maakt van kinderopvang, wordt voor de kinderopvangtoeslag onderscheid gemaakt tussen het eerste kind en de overige kinderen.

 • 2 Het kind met het hoogste aantal uren kinderopvang wordt voor de berekening van de hoogte van de kinderopvangtoeslag als eerste kind beschouwd.

 • 3 In het geval meer kinderen van een ouder een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang, wordt het kind met de hoogste kosten van kinderopvang als eerste kind beschouwd.

 • 4 In het geval meer kinderen van een ouder een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang met gelijke kosten van kinderopvang, stelt de inspecteur vast welk kind als eerste kind moet worden beschouwd.

Artikel 4

 • 1 De maximum uurprijs bedraagt voor:

  • a. dagopvang € 6,84;

  • b. buitenschoolse opvang € 6,38, en

  • c. gastouderopvang € 5,48.

 • 2 Indien de prijs per uur kinderopvang hoger ligt dan de maximum uurprijs wordt bij de bepaling van de hoogte van de kinderopvangtoeslag per kind in plaats van de prijs per uur kinderopvang de maximum uurprijs in aanmerking genomen.

Artikel 5

De maximum uurprijs, bedoeld in artikel 4, wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig:

 • a. 80% van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven en 20% van de consumentenprijsindex zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in het voorafgaande jaar, is geraamd; en

 • b. het verschil tussen de ontwikkeling van 80% van de loonvoet bedrijven en 20% van de consumentenprijsindex zoals deze voor het voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, was geraamd en de ontwikkeling van 80% van de loonvoet bedrijven en 20% van de consumentenprijsindex zoals deze voor het voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat voorafgaande jaar, nader is geraamd.

Artikel 5a

Artikel 5 wordt niet toegepast voor de aanpassing van de maximum uurprijs, bedoeld in artikel 4, per 1 januari 2012.

Artikel 6

Voor de berekening van de kinderopvangtoeslag is de verdeling van de toetsingsinkomens in inkomensgroepen vanaf het berekeningsjaar 2009 in de bij dit besluit behorende bijlage I opgenomen.

Artikel 7

De bedragen van de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen, bedoeld in artikel 6, worden aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in het voorafgaande jaar, is geraamd, waarbij onder ontwikkeling van de contractlonen wordt verstaan: het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde sector en de gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals dit door het Centraal Planbureau wordt bekendgemaakt.

Artikel 7a

Artikel 7 wordt niet toegepast voor de aanpassing van de bedragen van de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen, bedoeld in artikel 6, per 1 januari 2013.

Artikel 8

 • 1 De kinderopvangtoeslag wordt uitgedrukt in een percentage van de kosten van kinderopvang.

 • 2 De percentages, bedoeld in het eerste lid, worden vermeld in bijlage I.

 • 3 Indien het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 6, € 88.270 of meer bedraagt, ontvangt de ouder voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind, bedoeld in artikel 3, een kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte minder dan 33,3 procent van die kosten betreft.

 • 4 Indien het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 6, € 105.594 of meer bedraagt, ontvangt de ouder voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind, bedoeld in artikel 3, een kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte 18 procent van die kosten betreft.

Artikel 8a

 • 1 Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedraagt voor ieder kind niet meer dan:

  • a. 230 uren per kalendermaand;

  • b. per berekeningsjaar:

   • 1°. 140 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren, voor dagopvang en gastouderopvang aan een kind in de leeftijd, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, gezamenlijk;

   • 2°. 70 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren, voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang aan een kind in de leeftijd, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, gezamenlijk;

   • 3°. de duur van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c tot en met j, van de wet uitgedrukt in kalendermaanden, vermenigvuldigd met 230 uren per kalendermaand.

 • 2 Voor het aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt uitgegaan van het aantal uren van de ouder of partner die in dat berekeningsjaar het minste uren heeft gewerkt, gebruik heeft gemaakt van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus heeft gevolgd.

 • 3 Indien de ouder of partner op hetzelfde moment in een berekeningsjaar kan worden aangemerkt als ouder, bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel a of b, van de wet en als ouder, bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel g of j, van de wet wordt voor het eerste lid, onderdeel b, uitgegaan van het subonderdeel dat leidt tot het meeste aantal uren als bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste lid wordt indien een ouder of zijn partner aanspraak op een kinderopvangtoeslag behoudt op grond van artikel 1.6, vijfde of zevende lid, van de wet, uitgegaan van het aantal uren dat een ouder of zijn partner voorafgaand aan de beëindiging van de arbeid als bedoeld in dat artikel verrichtte.

Paragraaf 2. Specifieke berekeningsfactor bij kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner

[Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 22b

Voor een berekeningsjaar dat voorafgaat aan 2013 blijft dit besluit, zoals dat luidde op 31 december van dat berekeningsjaar, van toepassing op de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, van de wet zoals dat luidde op 31 december 2012.

Artikel 23

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , a.i.,

G. Zalm

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage I. , behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslagtabel 2015

(gezamenlijk) toetsingsinkomen

tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang

     

eerste kind

tweede e.v. kind

Lager dan

€ 17.918

 

90.7%

93.3%

€ 17.919

€ 19.111

 

89.1%

93.3%

€ 19.112

€ 20.303

 

88.1%

93.3%

€ 20.304

€ 21.496

 

87.4%

92.9%

€ 21.497

€ 22.690

 

86.7%

92.9%

€ 22.691

€ 23.882

 

86.0%

92.9%

€ 23.883

€ 25.076

 

85.0%

92.9%

€ 25.077

€ 26.265

 

84.2%

92.9%

€ 26.266

€ 27.549

 

83.4%

92.7%

€ 27.550

€ 28.831

 

82.6%

92.2%

€ 28.832

€ 30.114

 

81.5%

91.9%

€ 30.115

€ 31.397

 

80.9%

91.6%

€ 31.398

€ 32.681

 

79.9%

91.6%

€ 32.682

€ 33.964

 

79.0%

91.4%

€ 33.965

€ 35.278

 

78.2%

91.0%

€ 35.279

€ 36.594

 

77.3%

90.8%

€ 36.595

€ 37.909

 

76.5%

90.6%

€ 37.910

€ 39.224

 

75.6%

90.0%

€ 39.225

€ 40.541

 

74.5%

89.8%

€ 40.542

€ 41.857

 

74.0%

89.5%

€ 41.858

€ 43.172

 

73.0%

89.5%

€ 43.173

€ 44.487

 

72.3%

89.2%

€ 44.488

€ 45.925

 

71.2%

89.0%

€ 45.926

€ 48.743

 

69.4%

88.5%

€ 48.744

€ 51.562

 

68.5%

87.7%

€ 51.563

€ 54.382

 

67.1%

87.1%

€ 54.383

€ 57.202

 

64.5%

86.6%

€ 57.203

€ 60.020

 

61.8%

86.3%

€ 60.021

€ 62.840

 

59.1%

85.5%

€ 62.841

€ 65.659

 

56.3%

85.0%

€ 65.660

€ 68.478

 

53.5%

84.4%

€ 68.479

€ 71.299

 

50.9%

83.6%

€ 71.300

€ 74.117

 

48.2%

83.1%

€ 74.118

€ 76.938

 

45.5%

82.6%

€ 76.939

€ 79.757

 

42.6%

82.3%

€ 79.758

€ 82.574

 

39.9%

81.5%

€ 82.575

€ 85.393

 

37.3%

81.1%

€ 85.394

€ 88.269

 

34.5%

80.5%

€ 88.270

€ 91.157

 

32.0%

79.7%

€ 91.158

€ 94.044

 

29.6%

79.2%

€ 94.045

96.930

 

27.0%

78.8%

€ 96.931

€ 99.818

 

24.4%

78.4%

€ 99.819

€ 102.705

 

21.7%

77.6%

€ 102.706

€ 105.593

 

19.0%

77.0%

€ 105.594

€ 108.480

 

18.0%

76.5%

€ 108.481

€ 111.366

 

18.0%

75.9%

€ 111.367

€ 114.254

 

18.0%

75.5%

€ 114.255

€ 117.141

 

18.0%

74.7%

€ 117.142

€ 120.028

 

18.0%

74.1%

€ 120.029

€ 122.915

 

18.0%

73.0%

€ 122.916

€ 125.801

 

18.0%

72.6%

€ 125.802

€ 128.689

 

18.0%

71.8%

€ 128.690

€ 131.578

 

18.0%

70.7%

€ 131.579

€ 134.464

 

18.0%

70.1%

€ 134.465

€ 137.351

 

18.0%

69.1%

€ 137.352

€ 140.238

 

18.0%

68.5%

€ 140.239

€ 143.126

 

18.0%

67.7%

€ 143.127

€ 146.013

 

18.0%

67.0%

€ 146.014

€ 148.900

 

18.0%

66.2%

€ 148.901

€ 151.786

 

18.0%

65.1%

€ 151.787

€ 154.673

 

18.0%

64.5%

€ 154.674

€ 157.561

 

18.0%

63.7%

€ 157.562

€ 160.448

 

18.0%

62.9%

€ 160.449

€ 163.335

 

18.0%

62.1%

€ 163.336

€ 166.223

 

18.0%

61.4%

€ 166.224

€ 169.110

 

18.0%

60.6%

€ 169.111

€ 171.997

 

18.0%

59.8%

€ 171.998

€ 174.884

 

18.0%

59.2%

€ 174.885

En hoger

 

18.0%

58.2%

Bijlage II. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

[Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage IIa. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

[Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage IIb. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

[Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage IIc. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

[Vervallen per 01-01-2007]

Naar boven