Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-10-2004 t/m 31-12-2005

Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. kinderopvang:

  het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;

 • b. kosten voor kinderopvang:

  het aantal uren kinderopvang vermenigvuldigd met de uurprijs van de kinderopvang.

 • c. werkgeversbijdrage:

  de bijdrage van de werkgever in de kosten voor kinderopvang.

 • d. maximumuurprijs:

  de maximumuurprijs die wordt gehanteerd voor de tegemoetkoming van het Rijk in de kosten voor kinderopvang.

 • e. partner:

  diegene die op grond van artikel 2 van de Wet kinderopvang partner is.

Artikel 2. Aanspraak op een werkgeversbijdrage

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De werkgeversbijdrage kan worden aangevraagd door al het personeel dat is benoemd door een bevoegd gezag of een centrale dienst als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs en dat als ouder/verzorger is belast met de feitelijke verzorging van het kind van 0 jaar tot het tijdstip waarop het kind naar het voortgezet onderwijs gaat en waarvoor kosten voor kinderopvang (gaan) worden gemaakt.

 • 3 Alleen voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang via een geregistreerd gastouderbureau kan een werkgeversbijdrage worden aangevraagd.

 • 4 Het aantal uren kinderopvang waarvoor een werkgeversbijdrage wordt aangevraagd moet in redelijkheid overeenkomen met de betrekkingsomvang en de reistijd van en naar het werk.

 • 5 Dagdelen waarop aantoonbaar een opfriscursus of studie voor zijn bevoegdheidseis wordt gevolgd, worden gelijkgeschakeld met een aanwezigheidsperiode op school. Gedurende deze periode kan betrokkene gebruik maken van de regeling.

 • 6 De toekenning van een werkgeversbijdrage eindigt wanneer meer dan 6 maanden geen declaratie voor de kosten voor kinderopvang is ingediend, tenzij de ouder gemotiveerd aan Kintent heeft doorgegeven dat deze gedurende een periode langer dan 6 maanden geen gebruik zal maken van kinderopvang.

Artikel 3. De hoogte van de werkgeversbijdrage

[Vervallen per 01-01-2006]

De werkgeversbijdrage bedraagt 1/6e deel van de feitelijke kosten voor kinderopvang voor zover de maximumuurprijs op jaarbasis niet wordt overschreden.

Artikel 4. De landelijke uitvoeringsorganisatie

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Kintent te Utrecht voert deze regeling uit.

 • 2 In het kader van de uitvoering van deze regeling verstrekt Kintent aan de ouder financiële overzichten, inclusief een jaarlijkse eindafrekening.

Artikel 5. Aanvraag werkgeversbijdrage

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De werkgeversbijdrage wordt via het ’Aanvraagformulier werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel’ bij Kintent aangevraagd. Dit aanvraagformulier is op te vragen bij Kintent, Postbus 8545, 3502 RM te Utrecht, tel. 030-2323100.

 • 2 De aanvraag wordt minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden voordat men gebruik wil gaan maken van de regeling ingediend. Een werkgeversbijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 • 3 Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij Kintent behandeld.

 • 4 De aanvrager krijgt binnen 2 weken uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Artikel 6. Uitbetaling van de werkgeversbijdrage

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De ouder declareert de kinderopvang per maand of per kwartaal.

 • 2 De ouder dient de declaratie voor de kinderopvang uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de periode waarop de declaratie betrekking heeft, in bij Kintent.

 • 3 De werkgeversbijdrage wordt door Kintent aan de ouder uitbetaald.

 • 4 De werkgeversbijdrage wordt binnen 10 dagen na indiening van de declaratie uitbetaald, maar niet eerder dan op de 15e van de maand waarop de declaratie betrekking heeft.

 • 5 De ouder stuurt de eindafrekening van de kinderopvanginstelling binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar naar Kintent.

 • 6 Uiterlijk 1 maand nadat Kintent de eindafrekening van de kinderopvanginstelling van de ouder heeft ontvangen, vindt aan de hand van die eindafrekening een eindafrekening van de werkgeversbijdrage plaats.

Artikel 7. Intrekking beleidsregels

[Vervallen per 01-01-2006]

De volgende beleidsregels worden ingetrokken:

 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang voor onderwijspersoneel (Gele Katern 6, 12 maart 2003, kenmerk AB/A&A-2002/57701);

 • Wijziging regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor onderwijspersoneel door wijziging van de ouderbijdrage per 1 april 2004 en buiten toepassing verklaring voor bve-sector per 1 augustus 2004 (Gele Katern 7, 14 april 2004, kenmerk AP/A&A-2004/9866).

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op de datum waarop de Wet kinderopvang in werking treedt.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina