Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 08-07-2020 t/m 30-04-2022

Regeling van 13 oktober 2004, nr. SAS2004098785, houdende regels met betrekking tot de afgifte, de ontvangst en het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen)

Artikel 1

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • AP04-A: Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Algemeen, versie 6.2;

  • AP04-E: Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Analyse van Eluaten, versie 6.2;

  • AP04-SB: Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Samenstelling Bouwstoffen (niet zijnde grond) en Afvalstoffen, versie 6.2a;

  • AP04-U: Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Uitloogonderzoek, versie 4;

  • AP04-V: Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, onderdeel Monstervoorbehandeling, versie 7;

  • BRL 1000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit, versie 8.0;

  • NVN 7311: Nederlandse Voornorm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen – Monstervoorbehandeling – Monsteropslag en -conservering, uitgave 1995;

  • VKB-protocol 1004: BRL 1000 protocol, Monsterneming korrelvormige afvalstoffen voor partijkeuringen, versie 1.0.

 • 3 Met normen, richtlijnen, protocollen of accreditatieprogramma's als bedoeld in deze regeling worden gelijkgesteld normen, richtlijnen, protocollen of accreditatieprogramma's die zijn vastgesteld of aangewezen in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, en een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

Artikel 2

 • 2 Een persoon als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het besluit registreert de in het eerste lid bedoelde gegevens op een zodanige wijze dat een relatie kan worden gelegd tussen het afvalstroomnummer en de persoon of personen bij wie met gebruikmaking van dat nummer bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen zijn ingezameld.

Artikel 3

 • 1 Degene die een melding als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van de wet doet, meldt daarbij tevens het bedrijfsnummer van zijn bedrijf en van degene van wie de afvalstoffen afkomstig zijn, en, indien van toepassing, van degene die de afvalstoffen heeft vervoerd of ingezameld en van degene die tot het vervoer van de afvalstoffen opdracht heeft gegeven.

 • 2 Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde lid, van de wet zijn in overeenstemming met een door de meldingsinstantie op te stellen reglement dat is goedgekeurd door de minister. De minister maakt het goedkeuringsbesluit bekend in de Staatscourant.

 • 6 De meldingsinstantie kan meldgegevens wijzigen of verwijderen overeenkomstig het reglement. De meldingsinstantie stelt degene die deze meldgegevens heeft gemeld, daarvan op de hoogte met vermelding van de reden.

Artikel 4

Als categorieën van afvalstoffen als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b, van het besluit worden aangewezen:

Artikel 5a

Als inrichtingen als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het besluit worden aangewezen inrichtingen die afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, opnieuw bewerken tot:

 • a. asfalt;

 • b. beton;

 • c. ruw staal.

Artikel 6

 • 1 Voor de begeleidingsbrief wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in de bijlage in onderdeel C, onder 1.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt voor de begeleidingsbrief gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in de bijlage in onderdeel C, onder 2, indien een schip zich ontdoet van afvalstoffen die aan boord van dat schip zijn ontstaan.

 • 3 In het geval van route-inzameling vermeldt de inzamelaar op de begeleidingsbrief of op een bijlage bij de begeleidingsbrief de naam en het adres van de personen bij wie met gebruikmaking van die brief afvalstoffen zijn ingezameld.

 • 4 In het geval van meer transporten van dezelfde soort bedrijfsafvalstoffen met eenzelfde samenstelling afkomstig van één locatie naar één bestemming in hetzelfde transportmiddel kan worden volstaan met één begeleidingsbrief per werkweek, waarbij in de vrije ruimte van of in een bijlage bij die brief het aantal en de tijdstippen van de transporten zijn vastgelegd.

Artikel 6b

 • 1 De monsterneming wordt uitgevoerd overeenkomstig het VKB-protocol 1004.

 • 2 De deeltjesgrootte van de te bemonsteren partij wordt geschat, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • a. percentage (v/v) van de deeltjes dat kleiner is dan of gelijk is aan 20 mm;

  • b. percentage (v/v) van de deeltjes dat groter is dan 20 mm en kleiner is dan of gelijk is aan 40 mm, en

  • c. percentage (v/v) van de deeltjes dat groter is dan 40 mm.

 • 3 De monsterneming wordt uitgevoerd met een greepgrootte van:

  • a. circa 220 cm3 voor afvalstoffen waarvan 95 procent (v/v) of meer van de deeltjes kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 20 mm;

  • b. circa 1.700 cm3 voor andere afvalstoffen dan bedoeld onder a, waarvan 95 procent (v/v) of meer van de deeltjes kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 40 mm;

  • c. circa 220 cm3 voor andere afvalstoffen dan bedoeld onder a en b, waarvan minder dan 80 procent (v/v) van de deeltjes groter is dan 40 mm.

 • 4 Een te bemonsteren partij bedraagt ten hoogste 4.000.000 kg.

Artikel 6c

De verpakking en het vervoer van het monstermateriaal voldoet aan NVN 7311 dan wel een norm die is vastgesteld of aangewezen in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, en een beschermingsniveau biedt dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met deze norm wordt nagestreefd.

Artikel 6d

Degene die een omschrijving in gevallen als bedoeld in artikel 10, derde lid, van het besluit verstrekt, registreert de grootte van de partij waarop de monsterneming betrekking heeft.

Artikel 6e

De analyse van monsters, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van het besluit, wordt uitgevoerd overeenkomstig AP04-A, AP04-V, AP04-SB, AP04-U en AP04-E en door een laboratorium dat voor het betrokken accreditatieprogramma geaccrediteerd is.

Artikel 6f

Als categorieën van afvalstoffen als bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, onder b, van het besluit, worden aangewezen de categorieën van afvalstoffen die als zodanig zijn genoemd in de bijlage in onderdeel D.

Artikel 6g

De lijst met erkende personen en instellingen, bedoeld in artikel 12b, vierde lid, van het besluit, wordt beschikbaar gesteld via de website van Rijkswaterstaat, onderdeel Bodem+.

Artikel 6h

 • 2 De melding van een faillissement of surseance van betaling, bedoeld in artikel 12i van het besluit, wordt gedaan aan Rijkswaterstaat, onderdeel Bodem+. Voor de melding wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in de bijlage in onderdeel E, onder 2.

 • 3 De melding van een schorsing of intrekking van een certificaat, bedoeld in artikel 12j van het besluit, wordt gedaan aan Rijkswaterstaat, onderdeel Bodem+. Voor de melding wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in de bijlage in onderdeel E, onder 3.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage behorende bij de artikelen 3, 4, 6, 6f en 6h

A. Aangewezen categorieën van bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 4, onder b, zoals deze zijn omschreven in de afvalstoffenlijst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst

Uit hoofdstuk 02.01: afval van landbouw, tuinbouw, etc.:

02.01.03

afval van plantaardige weefsels

02.01.04

kunststofafval (exclusief verpakkingen)

02.01.10

metaalafval

Uit hoofdstuk 03.01: afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen:

03.01.01

schors- en kurkafval

03.01.05

niet onder 03.01.04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

Uit hoofdstuk 03.03: afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton:

03.03.01

schors- en houtafval

Uit hoofdstuk 07.02: afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels:

07.02.13

kunststofafval

Uit hoofdstuk 10.11: afval van de fabricage van glas en glasproducten:

10.11.12

niet onder 10.11.11 (glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathodestraalbuizen)) vallend glasafval

Uit hoofdstuk 12.01: afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen:

12.01.01

ferrometaalvijlsel en -krullen

12.01.02

ferrometaalstof en -deeltjes

12.01.03

non-ferrometaalvijlsel en -deeltjes

12.01.04

non-ferrometaalstof en -deeltjes

12.01.05

kunststofschaafsel en -krullen

Uit hoofdstuk 16.01:afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08):

16.01.03

afgedankte banden

Uit hoofdstuk 17.01: beton, stenen, tegels en keramische producten:

17.01.01

beton

17.01.02

stenen

17.01.03

tegels en keramische producten

17.01.07

niet onder 17.01.06 (mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten) vallende mengsels van beton, tegels of keramische producten

Uit hoofdstuk 17.02: hout, glas en kunststof (uit bouw- en sloopafval):

17.02.01

hout

17.02.02

glas

17.02.03

kunststof

Uit hoofdstuk 17.03: bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten:

17.03.02

niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

Uit hoofdstuk 17.04: metaal (inclusief legeringen) (uit bouw- en sloopafval):

17.04.01

koper, brons en messing

17.04.02

aluminium

17.04.03

lood

17.04.04

zink

17.04.05

ijzer en staal

17.04.06

tin

17.04.07

gemengde metalen

17.04.11

niet onder 17.04.10 vallende kabels

Uit hoofdstuk 17.05: grond (met inbegrip van afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie:

17.05.08

niet onder 17.05.07 vallende spoorwegballast

Uit hoofdstuk 17.06: isolatiematerialen en asbesthoudend bouwmateriaal:

17.06.04

niet onder 17.06.01 (asbesthoudend isolatiemateriaal) en 17.06.03 (overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat) vallend isolatiemateriaal

Uit hoofdstuk 17.08: gipshoudend bouwmateriaal:

17.08.02

niet onder 17.08.01 (gipshoudend materiaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd) vallend gipshoudend bouwmateriaal

Uit hoofdstuk 17.09: overig bouw- en sloopafval:

17.09.04

niet onder 17.09.01 (bouw- en sloopafval dat kwik bevat), 17.09.02 (bouw- en sloopafval dat PCB’s bevat) en 17.09.03 (overig bouw- en sloopafval dat gevaarlijke stoffen bevat) vallend gemengd bouw- en sloopafval

Uit hoofdstuk 18.01: afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens:

18.01.04

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

Uit hoofdstuk 18.02: afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren

18.02.03

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

Uit hoofdstuk 20.01: gescheiden ingezamelde fracties (van stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties):

20.01.01

papier en karton

20.01.02

glas

20.01.10

kleding

20.01.11

textiel

20.01.38

niet onder 20.01.37 (hout dat gevaarlijke stoffen bevat) vallend hout

20.01.39

kunststoffen

20.01.40

metalen

Uit hoofdstuk 20.02: tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen):

20.02.01

biologisch afbreekbaar afval

Uit hoofdstuk 20.03: overig stedelijk afval

20.03.01

gemengd stedelijk afval

20.03.02

marktafval

20.03.03

veegvuil

20.03.06

afval van het reinigen van riolen1

20.03.07

grofvuil

1 Zie de integrale tekst van de afvalstoffenlijst (Stcrt. 2002, 76).

B. Meldingsformulieren als bedoeld in artikel 3

1. Formulier voor het schriftelijk melden van de ingevolge artikel 10.40, eerste lid, van de wet en artikel 3 van het besluit te melden gegevens

Bijlage 248030.png
Bijlage 248031.png
Bijlage 248032.png

2. Formulier voor het schriftelijk melden van de ingevolge artikel 10.40, eerste lid, van de wet en artikel 4 van het besluit te melden gegevens

Bijlage 248033.png
Bijlage 248034.png
Bijlage 248035.png

3. Formulier voor het schriftelijk melden van de ingevolge artikel 10.38, derde lid, van de wet en artikel 6 van het besluit te melden gegevens

Bijlage 248037.png
Bijlage 248038.png
Bijlage 248039.png

C. Begeleidingsbrieven als bedoeld in artikel 6

1. Formulier voor de begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.39 van de wet en artikel 6, eerste lid, van de regeling

Bijlage 248040.png
Bijlage 248041.png
Bijlage 248042.png
Bijlage 248043.png
Bijlage 248044.png

2. Formulier voor de begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.39 van de wet en artikel 6, tweede lid, van de regeling

Bijlage 261731.png
Bijlage 261732.png
Bijlage 261733.png
Bijlage 261734.png

D. Categorieën van afvalstoffen waarvan het uitlooggedrag en de samenstelling algemeen bekend zijn

E. Formulieren als bedoeld in artikel 6h

1. Formulier voor het aanvragen/wijzigen van een erkenning als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, resp. artikel 12e, eerste lid, van het besluit

1. Algemene gegevens van de aanvrager

A

Aanvrager (bedrijfsnaam)

 

B

Handelsna(a)m(en) de afgelopen 5 jaar

 

C

Naam contactpersoon

Geslacht

□ M/V □

D

Postadres

 

E

Postcode/plaats

 

F

Telefoonnummer

 

Faxnummer

G

E-mailadres

   
 

De aanvraag heeft betrekking op vestiging(en). (vul hier het aantal vestigingen in)

LET OP: Vul voor iedere vestiging een apart volgblad in.

2. Antecedenten * LET OP: alle vragen verplicht invullen!

2A. Heeft de aanvrager in de 3 jaar voorafgaande aan deze aanvraag strafbare feiten gepleegd?

□ Nee

□ Ja: indien ja, geeft u dan hieronder aan welke feiten dit betrof en wanneer deze zijn gepleegd, welke straf en door wie deze is opgelegd en onder welk parketnummer.

 

2B. Heeft de bestuurder of leidinggevende van de aanvrager in de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag strafbare feiten gepleegd?

□ Nee

□ Ja: indien ja, geeft u dan hieronder aan welke feiten dit betrof. Geef daarbij tevens aan door wie en wanneer deze zijn gepleegd en wanneer de veroordeling heeft plaatsgevonden, welke straf en door wie is deze opgelegd en onder welk parketnummer geregistreerd.

 

2C. Is aan de aanvrager, de bestuurder of leidinggevende van de aanvrager in de 3 jaren voorafgaand aan deze aanvraag een bestuursrechtelijke maatregel (bestuursdwangaanschrijving of een last onder dwangsom) opgelegd?

□ Nee

 

□ Ja*:

□ Wm

□ Wvo

□ Wbb

□ Erkenning/aanwijzing

□ Overig, n.l.

*: Indien ja, geeft u dan hieronder aan welke feiten dit betrof en wanneer deze zijn gepleegd, welke maatregelen zijn opgelegd, aan wie en wanneer deze maatregelen zijn opgelegd.

 

2D. Heeft de monsternemer in de 3 jaar voorafgaande aan deze aanvraag strafbare feiten gepleegd?

□ N.v.t.

□ Nee

□ Ja: indien ja, geeft u dan hieronder aan welke persoon en welk feit dit betrof en wanneer deze zijn gepleegd, welke straf en door wie zijn deze opgelegd en onder welk parketnummer.

 

2E. Is aan de monsternemer in de 3 jaar voorafgaande aan deze aanvraag een bestuursrechtelijke maatregel (bestuursdwangaanschrijving of een last onder dwangsom) opgelegd?

□ N.v.t.

□ Nee

 

□ Ja*:

□ Wm

□ Wvo

□ Wbb

□ Erkenning/aanwijzing

□ Overig, n.l.

* Indien ja, geeft u dan hieronder aan welke feiten dit betrof en wanneer deze zijn gepleegd, welke maatregelen zijn opgelegd, aan wie en wanneer deze maatregelen zijn opgelegd.

 

3. Waarop heeft deze melding betrekking?

1e aanvraag erkenning

Wijziging erkenning

 

□ verhuizing vestiging

 

□ extra werkzaamheden

 

□ minder werkzaamheden

 

□ naamswijziging bedrijf

 

□ extra vestiging(en)

 

□ wijziging van certificerende instelling

 

□ wijziging van bestuurder(s)

 

□ wijziging persoonsregistratie

4. Ondertekening

De ondergetekende verklaart in de hoedanigheid van bestuurder van de aanvrager of als gemachtigde dat:

– dit formulier inclusief volgblad(en) naar waarheid is ingevuld;

– de verplichte bijlagen bij deze aanvraag recent en actueel zijn;

– bekend te zijn met de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

– bereid is op verzoek nadere informatie (omtrent de aanvraag) te verstrekken.

 

□ Ondertekening als alleen/zelfstandige of alle gezamenlijke bevoegde bestuurder(s)

□ Ondertekening door een gemachtigde

1. Naam ondertekenaar

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening

 

2. Naam ondertekenaar

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening

 

3. Naam ondertekenaar

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening

 

Let op!

Indien sprake van gezamenlijke bevoegdheid, dienen alle bestuurders gezamenlijk te tekenen.

Stuur de aanvraag met alle verplichte bijlagen naar: Rijkswaterstaat, Bodem+. Het adres kunt u vinden op www.bodemplus.nl

 • Voor meer info, kijk op onze website www.bodemplus.nl onder de FAQ’s (veelgestelde vragen).

 • Machtigingsformulier is te downloaden van website!

 • BELANGRIJK: Onvolledige aanvragen kunnen buiten behandeling worden gesteld!

Te erkennen locatie (vestiging)

(Handels)naam*

*(zoals vermeld op inschrijving KvK en certificaat)

 

Straatnaam

 

Huisnummer

 

Postcode

 

Vestigingsplaats

 
 

NB: indien naam/adres zijn gewijzigd, gaarne oude gegevens ook te vermelden

 

Persoonsregistratie (vul hier alle namen van de te registreren personen waarop de aanvraag betrekking heeft).

Voor de ondergenoemde personen mag de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder zijn dan zes maanden.

Achternaam, Voorletters te registreren personen

Geslacht

M / V

Geboortedatum

Datum afgifte VOG*

       
       
       
       
       
       
       

* Indien de betreffende VOG al bij een aanvraag van een andere instelling is ingediend (en nog geldig is), geeft u dan behalve de datum van de VOG ook aan bij welke aanvraag de VOG aan Bodem+ is overgelegd.

Monsterneming bij partijkeuringen (BRL SIKB 1000 of AP04 M)

Certificaatnummer

Uitgiftedatum certificaat

Protocol

Na(a)m(en) te registreren perso(o)n(en)

Achternaam, Voorletters

Moet de persoon worden toegevoegd of

verwijderd?

Protocol 1004

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

 

□ Toevoegen / □ Verwijderen

→ Denk aan het invullen van de checklist!

Checklist behorende bij Aanvraag/Wijziging Erkenning Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Document

Aanwezig

– Formulier Aanvraag/Wijziging erkenning.

– Volgblad per vestigingsadres waarop het verzoek tot erkenning betrekking heeft.

 

– Volledig exemplaar van het accreditatiecertificaat, incl. eventuele bijlagen.

– Recent en actueel uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. (richtlijn niet ouder als 1 jaar)

– Uittreksels Kamer van Koophandel waaruit de tekenbevoegdheid van de bestuurder blijkt.

– Originele machtiging bij ondertekening door gemachtigde (indien ondertekening niet geschied door een zelfstandige/alleen bevoegde bestuurder(s)). TIP: machtigingsformulier is te downloaden op: www.bodemplus.nl)

– Originele Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Let op! Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

– Overzichtslijst van geregistreerde milieukundige begeleiders, Veldwerkers en Monsternemers (door de certificerende instelling uitgegeven).

– Indien er sprake is van uitbesteding; document waaruit blijkt dat de uitbestede verrichting structureel wordt uitbesteed aan een, voor die verrichting erkende instantie. (Alleen van toepassing bij AS2000)

2. Formulier voor het melden van een faillissement of surseance van betaling als bedoeld in artikel 12i van het besluit

Formulier melden faillissement of surseance van betaling

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Aanvraag op basis van Artikel 6h, derde lid

1. Algemene gegevens van de melder

Naam

 

Nr. Inschrijving KvK ¹

 

Naam/voorletters contactpersoon

Geslacht

 

Postadres

 

Postcode/plaats

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

Kenmerk erkenning

¹ of het registratienummer bij een Kamer van Koophandel in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt.

2. Melding betreft (aangeven wat van toepassing is)

□ Faillissement

□ Surseance van betaling

Uitgesproken op

Uitgesproken door

(rechtbank invullen)

Nummer uitspraak

3. Kenmerk erkenning(en) waarop de melding betrekking heeft

 
 
 
 

4. Ondertekening

De ondergetekende verklaart dat:

– dit formulier naar waarheid is ingevuld;

– bekend te zijn met de voorwaarden en verplichting zoals bepaald in de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

– bereid is op verzoek nadere informatie (omtrent de gegevens van de melding) te verstrekken.

Naam ondertekenaar

 

Functie ondertekenaar

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening ondertekenaar

 
   
   

Stuur de aanvraag met alle verplichte bijlagen naar:

SenterNovem

Directie Milieu en Leefomgeving, Taakveld Bodem+

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Wat kunt u verwachten?

Binnen enkele dagen na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Gecontroleerd wordt of uw melding volledig en duidelijk is ingevuld. Het kan zijn dat SenterNovem contact met u opneemt met het verzoek een en ander nader toe te lichten of aan te vullen.

3. Formulier voor het melden van een schorsing of intrekking van een certificaat voor de monsterneming als bedoeld in artikel 12j van het besluit

Formulier schorsing of intrekking certificaat of accreditatie

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Melding op basis van Artikel 6h, vierde lid

1. Algemene gegevens van de melder (certificerende instelling)

Melder

 

Naam contactpersoon

 

2. Certificaathouder waarop de melding betrekking heeft

Naam certificaathouder

 

Feitelijk vestigingsadres

 

Postcode/plaats

 

Indien sprake is van meerdere vestigingsadressen

 

Feitelijk vestigingsadres

 

Postcode/plaats

 

Feitelijk vestigingsadres

 

Postcode/plaats

 

Feitelijk vestigingsadres

 

Postcode/plaats

 

Feitelijk vestigingsadres

 

Postcode/plaats

 

Feitelijk vestigingsadres

 

Postcode/plaats

 

3. Ondertekening

De ondergetekende verklaart in de hoedanigheid van medewerker van de certificerende instelling dit formulier dat:

– dit formulier naar waarheid is ingevuld;

– bekend te zijn met de voorwaarden en verplichting zoals bepaald in de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

– bereid is op verzoek nadere informatie (omtrent de gegevens van de melding) te verstrekken.

Naam ondertekenaar

 

Functie ondertekenaar

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening ondertekenaar

 
   
   

Stuur de aanvraag met alle verplichte bijlagen naar:

SenterNovem

Directie Milieu en Leefomgeving, Taakveld Bodem+

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Wat kunt u verwachten?

Binnen enkele dagen na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Gecontroleerd wordt of uw melding volledig en duidelijk is ingevuld. Het kan zijn dat SenterNovem contact met u opneemt met het verzoek een en ander nader toe te lichten of aan te vullen.

Naar boven