Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 09-07-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing ambtenaren Divisie Rail belast met het toezicht, bedoeld in artikel 34, eerste lid, Wet kabelbaaninstallaties (Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet kabelbaaninstallaties;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven