Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2003 en 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-10-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 oktober 2004, nr. ZF-2518797, houdende vaststelling van het mede te financieren bedrag MOOZ voor 2003 en 2004

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 27 mei 2004 (MFIN/24041382);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2002 en 2003.]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2003 en 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina