Vrijstelling vervoer over land van pesticiden door ambtenaren Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Geldend van 23-10-2004 t/m heden

Vrijstelling ten behoeve van het vervoer over land van pesticiden door ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 9 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 2

Aan de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt voor het in de uitoefening van hun functie verrichten van handelingen ten aanzien van pesticiden, die voor onderzoek, dan wel door inbeslagname zijn ingenomen en voorzover dit vervoer onverwijld noodzakelijk is, tot een hoeveelheid van ten hoogste 15 kilogram per transport, vrijstelling verleend van het bepaalde in bijlage 1 bij de VLG.

Artikel 3

Bij het verrichten van de handelingen, bedoeld in artikel 2, wordt het volgende in acht genomen:

  • a. de handelingen geschieden met de vereiste behoedzaamheid;

  • b. de verpakkingen en sluitingen zijn behoorlijk afgesloten;

  • c. de verpakkingen zijn in een deugdelijk buitenverpakking geplaatst, welke voldoende sterk en bestand is tegen normale behandeling en normale vervoersomstandigheden, en

  • d. breekbare houders zijn door toevoeging van voor opvulling dienende stoffen stevig vastgezet in de buitenverpakking.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat ,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina