Regeling overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ)

Geraadpleegd op 10-12-2022.
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/04/68753, tot regeling van de overgang van de vermogensbestanddelen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen naar het Arbeidsongeschiktheidsfonds in verband met de Wet einde toegang verzekering WAZ

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel XI van de Wet einde toegang verzekering WAZ;

Besluit:

Artikel 1. Overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen

De vermogensbestanddelen die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, afzonderlijk worden beheerd en geadministreerd in de vorm van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, bedoeld in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel L, van de Wet einde toegang verzekering WAZ, gaan op 1 januari 2005 over op het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A.J. de Geus

Naar boven