Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) 2005 - 2006 voor exameninstellingen

[Regeling vervallen per 13-10-2005.]
Geldend van 13-10-2004 t/m 12-10-2005

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) 2005 - 2006 voor exameninstellingen

1. Inleiding

[Vervallen per 13-10-2005]

Deze publicatie bevat informatie voor exameninstellingen over de procedure voor het aanvragen van het recht tot examinering en de aanmelding voor registratie hiervan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor het studiejaar 2005-2006.

2. Nieuwe examensystematiek beroepsopleidingen

[Vervallen per 13-10-2005]

Op 1 augustus 2004 is de nieuwe examensystematiek mbo in werking getreden. Het gevolg voor de bestaande exameninstellingen is dat ze in de nieuwe systematiek niet meer de externe legitimering zullen verzorgen, maar in opdracht van onderwijsinstellingen examens van in het CREBO geregistreerde beroepsopleidingen kunnen verzorgen. Daarvoor dient de exameninstelling te beschikken over het recht op examinering voor de betreffende opleiding. (Ook kunnen ze diensten en producten leveren voor examens; hiervoor is het recht op examinering niet vereist.)

In CREBO wordt per studiejaar de aan exameninstellingen verleende rechten op examinering geregistreerd.

Voor meer informatie over nieuwe examensystematiek verwijs ik u naar de voorlichtingsbrief aan exameninstellingen over de nieuwe examensystematiek (d.d. 8 juli 2004, kenmerk BVH/BVE-2004/60181 M), naar de voorlichtingspublicatie ’Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs’ (Gele Katern nummer 13 van 28 juli 2004), naar de internetsite van het KCE (www.kce.nl) en de internetsite van het ministerie van OCW (www.minocw.nl).

3. Aanmeldingsprocedure

[Vervallen per 13-10-2005]

3.1. Aanmeldingsprocedure bestaande exameninstellingen

[Vervallen per 13-10-2005]

Exameninstellingen die al zijn geregistreerd in CREBO en niet voor andere opleidingen dan waarvoor ze in CREBO 2004 - 2005 staan geregistreerd het examen willen verzorgen, hoeven geen aanvraag in te dienen.

In CREBO geregistreerde exameninstellingen die voor andere opleidingen dan de voor hun instelling in CREBO 2004 - 2005 geregistreerde opleidingen het examen willen verzorgen, moeten voor die nog niet geregistreerde opleidingen een aanvraag indienen om het recht op examinering te krijgen.

Een exameninstelling verkrijgt het recht tot examinering van een beroepsopleiding indien voldaan wordt aan wat erbij de wet (WEB) is bepaald over de kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 1.3.6, voorzover het betreft de examinering, de examens en de rechtsbescherming van de deelnemers (WEB hoofdstuk 7, titel 5).

Daartoe dient het aanmeldingsformulier te worden opgestuurd.

3.2. Aanmeldingsprocedure voor nieuwe exameninstellingen

[Vervallen per 13-10-2005]

Om exameninstelling te worden en het recht op examinering voor een opleiding te verkrijgen, moet een aanvraag worden ingediend. De volgende bescheiden zijn verplicht:

 • de statuten van de instelling;

 • een volledige beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg (kwaliteitshandboek) zoals bedoeld in artikel 1.3.6 van de WEB;

 • de examenregeling voor de betreffende opleiding.

3.3. Aanmeldingsformulieren

[Vervallen per 13-10-2005]

Aanvraag voor het verkrijgen van het recht op examinering kan voor het CREBO 2005-2006 alleen door middel van de formulieren ’Verzoek om examinering’ (CFI 65987)’ of ’Verzoek om examinering Groen onderwijs (CFI 65045)’.

U dient de betreffende formulieren in te zenden vóór 1 november 2004. Als u geen formulier inzendt, betekent dit dat de bestaande situatie van het studiejaar 2004 - 2005 automatisch wordt voortgezet voor het studiejaar 20052006.

Formulieren die na 1 november 2004 bij Cfi binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen voor registratie in het CREBO 2005 - 2006, dat vóór 1 februari 2005 wordt vastgesteld.

Aan bestaande exameninstellingen, die al in het CREBO zijn geregistreerd, wordt het formulier binnenkort toegezonden.

Instellingen die voor de eerste keer een aanvraag indienen kunnen het formulier aanvragen bij het Informatiecentrum Onderwijs van CFI (CFI/BVH/ICO, telefoonnummer 079-3232666).

3.4. Beëindigen van het uitoefenen van het recht op examinering

[Vervallen per 13-10-2005]

De formulieren voor het beëindigen van bestaand aanbod zijn vervallen.

Indien u het bezit van het recht op examinering voor een opleiding en de registratie ervan in CREBO wilt beëindigen, dan kunt u dit kenbaar maken door middel van een brief aan Cfi.

Voor de adressering zie onder 4.

4. Brin-nummer

[Vervallen per 13-10-2005]

Voor examinering moet een exameninstelling beschikken over een BRIN-nummer. BRIN staat voor Basis Registratie Instellingen. Hierin worden de gegevens van de instellingen vastgelegd. Bestaande exameninstellingen beschikken reeds over een BRIN-nummer. Indien een instelling een positieve beschikking ontvangt op een éérste aanvraag voor het recht op examinering, dan wordt door Cfi een BRIN-nummer toegekend aan deze nieuwe exameninstelling.

Adresgegevens kunt u uitsluitend wijzigen door een BRIN-mutatieformulier te zenden aan:

 • Centrale Financiën Instellingen

  Unit BVH

  CREBO-registratie

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer

De voorlichtingspublicatie ”Wijziging BRIN-mutatieformulier (BMF)”, zoals gepubliceerd in Gele Katern nummer 14 van 24 mei 2000, geeft hierover meer informatie.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Terug naar begin van de pagina