Wijzigingsregeling Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 17-10-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Financiën van 8 oktober 2004, nr. FM 2004-01263, Directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 28 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling bekostiging financieel toezicht.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Bedragen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling door De Nederlandsche Bank in rekening zijn gebracht aan beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 15, onderdeel a, worden geacht te zijn berekend met inachtneming van artikel 17, eerste lid, onderdeel a.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina