Regeling aanwijzing nationaal park Sallandse Heuvelrug

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 16-10-2004 t/m 31-08-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 oktober 2004, nr. TRCJZ/2004/5606, houdende de aanwijzing nationaal park Sallandse Heuvelrug (Regeling aanwijzing nationaal park Sallandse Heuvelrug)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. overlegorgaan: overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

 • c. nationaal park: gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992–93, 22 880, nr. 5, blz. 9).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied Sallandse Heuvelrug, zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaart.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2007]

Er is een overlegorgaan nationaal park Sallandse Heuvelrug.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park Sallandse Heuvelrug. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

 • b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationale park Sallandse Heuvelrug beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voortschrijdend meerjarenprogramma met bijbehorende begroting;

 • d. besteding van gelden op basis van een door de minister goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de bestedingen van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheers- en inrichtingsplan;

 • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Sallandse Heuvelrug.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park Sallandse Heuvelrug van 22 december 2003 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 16 september 2004, kenmerk DN.2004/2353, is gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. negen door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • 1. de provincie Overijssel;

  • 2. de gemeente Hellendoorn;

  • 3. de gemeente Rijssen-Holten;

  • 4. Staatsbosbeheer;

  • 5. de Vereniging Natuurmonumenten regio Flevoland Overijssel;

  • 6. het landgoed Holterberg;

  • 7. de regio Twente;

  • 8. de Stichting Ondernemers Platform;

  • 9. de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie oost;

 • c. de directeur van de Directie Regionale Zaken, Vestiging Oost, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Overijssel te benoemen ambtenaar in dienst van deze provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park Sallandse Heuvelrug verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2007]

De regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Sallandse Heuvelrug wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 oktober 2004.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park Sallandse Heuvelrug.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.

De

Minister van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina