Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2004 -2005

[Regeling vervallen per 31-12-2005.]
Geldend van 29-10-2004 t/m 30-12-2005

Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2004 - 2005

Gelet op:

 • artikelen 85a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a minister:

  minister van onderwijs, cultuur en wetenschap en, voor het praktijkonderwijs dat is verbonden aan een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

 • b school voor praktijkonderwijs:

  zelfstandige school of afdeling voor praktijkonderwijs, die is verbonden aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs of aan een scholengemeenschap waaraan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs is verbonden of is verbonden aan een agrarisch opleidingscentrum;

 • c praktijkvakken:

  onderwijs aan leerlingen voor praktijkonderwijs ter voorbereiding op functies binnen de regionale arbeidsmarkt;

 • d leerling:

  leerling als bedoeld in de artikelen 7 en 7a van het Bekostigingsbesluit WVO op de peildatum 1 oktober 2003 en gevalideerd door de instellingsaccountant.

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt een vast bedrag en een bedrag per leerling om deel te nemen in netwerken waarin scholen samenwerken om:

  • a de versterking van de praktijkvakken verder te ontwikkelen;

  • b een eigen kwaliteitsbeleid te voeren;

  • c nieuwe vormen van leren te ontwikkelen;

  • d de samenwerking met het vmbo te versterken;

  • e het gebruik van ict in de school te verbeteren.

 • 2 De deelnemende scholen aan de afzonderlijke netwerken kiezen in onderling overleg ten minste twee van de vijf hier boven genoemde onderwerpen waaraan zij in de periode 2004 - 2005 zullen gaan werken.

Artikel 3. Bedrag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2005]

Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt eenmalig een vast bedrag van €  10.000,- en eenmalig een bedrag van €  100,- per leerling.

Artikel 4. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt uiterlijk in oktober 2004 een beschikking omtrent de verstrekking van de aanvullende bekostiging. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt uiterlijk in november 2004 plaats.

Artikel 5. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt door scholen met lumpsumbekostiging verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging. De aanvullende bekostiging wordt in 2005 verantwoord in de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding die op dat jaar betrekking heeft.

 • 4 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs verleent medewerking aan de inhoudelijke evaluatie van de netwerken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2005.

Artikel 7. Intrekking Regeling aanvullende bekostiging versterking praktijkvakken in het praktijkonderwijs 2003-2004

[Vervallen per 31-12-2005]

De Regeling aanvullende bekostiging versterking praktijkvakken in het praktijkonderwijs 2003 - 2004 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2004 -2005.

Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in het Gele Katern. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina