Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DCE 2004

[Regeling vervallen per 08-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-02-2007.]
Geldend van 30-10-2004 t/m 21-02-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2004, nr. DCE/2004/68759, houdende de inrichting van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Coördinatie Emancipatiebeleid (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Directie Coördinatie Emancipatiebeleid 2004)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onderdeel k, en 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen 2004;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 08-08-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 08-08-2007]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder DCE: de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 08-08-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 08-08-2007]

DCE bestaat uit:

 • a. de afdeling Rechten en Veiligheid;

 • b. de afdeling Dagindeling en Levensloop;

 • c. het projectteam ‘Mannen in de Hoofdrol’ (tot 1 januari 2005);

 • d. het bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 08-08-2007]

De afdeling Rechten en Veiligheid heeft als werkterreinen: de gelijke rechten van vrouwen in de samenleving; de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes (nationaal en internationaal); de bevordering van de emancipatie en maatschappelijk integratie van vrouwen uit etnische minderheden; de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in besturen.

Op deze beleidsterreinen is het hoofd van de afdeling Rechten en Veiligheid verantwoordelijk voor:

 • a. de ondersteuning van de coördinerende bewindspersoon;

 • b. het mede bepalen en in- en extern uitdragen in binnen- en buitenland van de strategische koers en regievoering van de directie;

 • c. het stimuleren van een structurele verankering van het emancipatieperspectief;

 • d. de projectmatige beleidsinnovatie, beleidsverkenning en -implementatie;

 • e. de samenwerking met publieke en private organisaties;

 • f. de Subsidieregeling emancipatieprojecten, waaronder de beoordeling van subsidie-aanvragen op grond van deze regeling, monitoring van de gesubsidieerde activiteiten en evaluatie van deze subsidieregeling en het organiseren van ervaringsuitwisseling;

 • g. de coördinatie voor DCE van de begrotingsvoorbereiding en verantwoording;

 • h. de monitoring en evaluatie van de voortgang van het emancipatieproces in de samenleving door middel van de Emancipatiemonitor;

 • i. het bevorderen van het draagvlak door middel van communicatie-activiteiten, expertmeetings en conferenties;

 • j. de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 08-08-2007]

De afdeling Dagindeling en Levensloop heeft als werkterreinen: dagindeling gericht op de combinatie van arbeid en zorg; het bevorderen van de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen; levensloop en keuzevrijheid; de doorstroming van vrouwen naar hogere functies in arbeidsorganisaties. Op deze beleidsterreinen is het hoofd van de afdeling Dagindeling en Levensloop verantwoordelijk voor:

 • a. de ondersteuning van de coördinerende bewindspersoon;

 • b. het stimuleren van een structurele verankering van het emancipatieperspectief;

 • c. de projectmatige beleidsinnovatie beleidsverkenning en -implementatie;

 • d. de samenwerking met publieke en private organisaties;

 • e. het uitvoeren van ESF3 en ESF-Equal projecten door middel van het subsidiëren en stimuleren van experimenten en het organiseren van ervaringsuitwisseling;

 • f. de monitoring en evaluatie van deze projecten en experimenten door middel van de Tijdmonitor;

 • g. het bevorderen van het draagvlak door middel van communicatie-activiteiten, expertmeetings en conferenties;

 • h. de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek.

Artikel 5

[Vervallen per 08-08-2007]

De projectleider van het projectteam ‘Mannen in de Hoofdrol’is verantwoordelijk voor de ESF-Equal deelprojecten ‘Mannen in de Hoofdrol’ en ‘Werkende vaders, Zorgende mannen’ De projectleider van het projectteam is belast met:

 • a. het door tussenkomst van de directeur DCE mede adviseren van de bewindspersonen ten aanzien van de projecten;

 • b. het leiding geven aan de uitvoering van de projecten;

 • c. het zorgdragen voor planning en voortgangsbewaking van de projecten;

 • d. het dagelijkse toezicht op het financieel beheer;

 • e. de verantwoording over de resultaten en evaluatie van de projecten.

Artikel 6

[Vervallen per 08-08-2007]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle interne bedrijfsvoeringprocessen, waaronder de administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 08-08-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 08-08-2007]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur DCE worden voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 8

[Vervallen per 08-08-2007]

 • 1 Aan de hoofden van de afdeling Rechten en Veiligheid, de afdeling Dagindeling en Levensloop en het Bureau Bedrijfsvoering wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen, ondertekenen en medeparaferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling, met uitzondering van stukken gericht aan de bewindspersonen, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal of de inspecteur-generaal.

 • 2 Aan de hoofden van de afdeling Rechten en Veiligheid, de afdeling Dagindeling en Levensloop en het Bureau Bedrijfsvoering wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur DCE.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 08-08-2007]

Artikel 9

[Vervallen per 08-08-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DCE 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Coördinatie Emancipatiebeleid

,

F.G. Licher

Terug naar begin van de pagina