Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale [...] over de periode 1945-1998 (Ministerie van Financiën)

Geldend van 15-12-2004 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van Financiën)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 2 oktober 2003, nr. arc-2003.6458/1);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën en de daaronder ressorterende colleges, commissies en ambtenaren’, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Financiën d.d. 20 september 1983, kenmerk MMA/Ar-6301 II, Stcrt. d.d. 7 maart 1984, nr. 48, voor zover deze betrekking heeft op het deelbeleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
Het

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

J.J. Jonkers

Terug naar begin van de pagina