Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale [...] over de periode 1945-1998 (Ministerie van BZK)

Geldend van 15-12-2004 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van BZK)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 2 oktober 2003, nr. arc-2003.6458/1);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in de archieven van de onder dat Ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ vastgesteld bij de gemeenschappelijke beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, kenmerk no. OKN/O 138773 Stcrt. d.d. 14 juli 1967 wordt ingetrokken, voor zover deze betrekking heeft op het deelbeleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
De

Directeur Communicatie en Informatie

,

E.J. den Hoedt

Terug naar begin van de pagina