Wet uitvoering Verdrag van Aarhus

Geldend van 14-02-2005 t/m heden

Wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wettelijke voorzieningen moeten worden getroffen ter uitvoering van het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) totstandgekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, door middel van wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIII

Op de ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet ingestelde beroepen tegen beschikkingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dan wel de Archiefwet 1995, blijven de bepalingen van voornoemde wetten, zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het wetsvoorstel Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (28 644).]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 september 2004

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken a.i. ,

G. Zalm

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina