Opheffingsbesluit ITO-Raad

Geldend van 01-12-2004 t/m heden

Opheffingsbesluit ITO-Raad

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

De ITO-Raad, ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij besluit van 15 december 2000, nr. EVIP2000/U97991, wordt opgeheven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina