Voorzieningenregeling strategische goederen krachtens artikel 7, In- en uitvoerwet

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 10-10-2004 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 september 2004, nr. WJZ 4059678, houdende enkele voorzieningen met betrekking tot strategische goederen krachtens artikel 7 van de In- en uitvoerwet

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van de In- en uitvoerwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

De regels, die in het In- en uitvoerbesluit strategische goederen zijn gesteld ten aanzien van de uitvoer van goederen, zijn – in aanvulling op artikel 3 van dat besluit – met betrekking tot de goederen, aangewezen in de bijlage van dat besluit, van overeenkomstige toepassing op het doen uitgaan van die goederen uit Nederland met als bestemming een andere lidstaat van de Europese Unie, uitgezonderd België en Luxemburg.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Indien de wapens, genoemd in de bijlage bij het Gemeenschappelijk optreden van 12 juli 2002 door de Raad van de Europese Unie genomen op basis van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens (2002/589/GBVB, PbEG 2002 L 191), naar de tekst zoals deze bij dat gemeenschappelijk optreden is vastgesteld, dan wel de goederen aangewezen in de bijlage van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, Nederland worden binnen gebracht en vervolgens, zonder dat daartoe ingevolge dat besluit een vergunning benodigd is, weer uitgaan, vindt een melding plaats bij de Belastingdienst/Douane.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 september 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina