Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-08-2005 t/m 22-01-2014

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b studiebelastingsuren:

  de studiebelastingsuren zoals voor een beroepsopleiding opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen.

Artikel 2. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2005-2006 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 1 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • b de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • c de deelkwalificaties die aan examinering zijn onderworpen;

  • d of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt, en

  • e de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 3. Beëindiging bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De bekostiging aan de hand van de maatstaf, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid onder a, van de wet, van de beroepsopleidingen, bedoeld in het eerste lid, wordt, behoudens het derde lid, beëindigd met ingang van het studiejaar:

  • 2006 - 2007 indien het aantal studiebelastingsuren 1600 of minder bedraagt;

  • 2007 - 2008 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 1600 en minder dan 3201 bedraagt;

  • 2008 - 2009 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 3200 en minder dan 4801 bedraagt;

  • 2009 - 2010 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 4800 bedraagt.

 • 2 Voor deelnemers in de beroepsopleidende leerweg die niet voldoen aan de omschrijving van voltijdsdeelnemer, bedoeld in artikel 2.1.2, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit WEB, wordt de bekostiging beëindigd met ingang van het studiejaar, volgend op het studiejaar, vastgesteld volgens het tweede lid.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Bijlage 1 zal separaat aan de instellingen worden gezonden Bijlage 2 zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Daarnaast zijn de bijlagen 2, 3 en 4 te downloaden van www.cfi.nl.

Artikel 5. Wijziging registratie kwalificaties

[Vervallen per 23-01-2014]

Er zijn voor het studiejaar 2005 - 2006 geen nieuwe eindtermen te melden.

Artikel 6. Datum inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Bijlage 2

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en is te downloaden van www.cfi.nl.]

Terug naar begin van de pagina