Vervanging Nederlandse uitvoeringsvoorschriften en formulieren bij de Nederlandse [...] en Zwitserland en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007.]
Geldend van 01-10-2004 t/m 09-05-2007

Vervanging Nederlandse uitvoeringsvoorschriften en formulieren bij de Nederlandse verdragen tot het vermijden van dubbele belasting, uitgezonderd die met België 1970, Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

De Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften en formulieren

[Vervallen per 17-05-2007]

1.1. Huidige situatie

[Vervallen per 17-05-2007]

Onder de werking van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en de belastingverdragen met Australië, België 1970, Brazilië, Canada, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, India, Indonesië 1973, Israël, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Suriname, Venezuela, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika en Zweden zijn voor Aruba, de Nederlandse Antillen en elk van de genoemde verdragslanden afzonderlijke Nederlandse uitvoeringsvoorschriften met daarbij per land behorende formulieren ‘IB 92’ vastgesteld (zie voor Zwitserland punt II hierna). Onder de werking van de belastingverdragen met Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Japan, Luxemburg, Singapore en de BRK zijn naast de formulieren ‘IB 92’ formulieren ‘IB 95’ vastgesteld voor elk van deze landen. Onder de werking van het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika zijn naast het formulier ‘IB 92’ de formulieren ‘IB 95’ en ‘IB 96’ vastgesteld.

Door middel van deze formulieren kunnen inwoners van voornoemde verdragslanden, Aruba en de Nederlandse Antillen in voorkomend geval (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting vragen.

In de uitvoeringsvoorschriften en in het derde exemplaar van de genoemde formulieren is aangegeven dat inwoners van de betrokken verdragslanden, Aruba en de Nederlandse Antillen hun verzoek om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting moeten indienen bij de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen. Sedert 1 januari 2003 moeten vorenbedoelde inwoners echter hun verzoek om teruggaaf indienen bij de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen.

1.2. Nieuwe situatie

[Vervallen per 17-05-2007]

In het kader van de vereenvoudiging van voorschriften tot uitvoering van regelgeving wordt binnenkort in de Staatscourant de regeling ‘Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdragen’ gepubliceerd. Deze nieuwe uitvoeringsregeling vervangt, op een aantal uitzonderingen na, alle in punt 1.1. bedoelde uitvoeringsvoorschriften. Bij deze nieuwe regeling behoren de twee nieuwe formulieren ‘IB 92 Universeel’ en ‘IB 93 Universeel’, die, eveneens op een aantal uitzonderingen na, alle in punt 1.1. bedoelde formulieren vervangen.

De nieuwe regeling met de daarbij behorende twee nieuwe formulieren zal gelden voor alle door Nederland gesloten belastingverdragen (dus ook voor belastingverdragen waarvoor geen uitvoeringsvoorschriften en geen formulieren waren vastgesteld), met inbegrip van het belastingverdrag met Malawi en de tussen het Taipei Representative Office in Nederland en het Netherlands Trade and Investment Office in Taipei gesloten belastingovereenkomst in de relatie Nederland en Taiwan maar met uitzondering van de belastingverdragen met België, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika (zie voor Zwitserland punt II hierna).

De onder de werking van de verdragen met België, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika vastgestelde Nederlandse uitvoeringsvoorschriften en de respectievelijk bij die uitvoeringsvoorschriften behorende formulieren IB 92 BEL, IB 92 FRA, IB 95 FRA, IB 92 USA, IB 95 USA en IB 96 USA zullen niet worden vervangen. Ook de onder de BRK vastgestelde Nederlandse uitvoeringsvoorschriften in relatie tot Aruba en de Nederlandse Antillen en de respectievelijk bij die uitvoeringsvoorschriften behorende formulieren IB 92 ARU, IB 95 ARU, IB 92 NAN en IB 95 NAN zullen niet worden vervangen. Evenmin zullen worden vervangen de bij de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdragen met Luxemburg en Singapore vastgestelde formulieren IB 95 LUX en IB 95 SIN. Alle andere formulieren ‘IB 92’ en ‘IB 95’ worden vervangen door de nieuwe formulieren ‘IB 92 Universeel’ en ‘IB 93 Universeel’.

Het formulier ‘IB 92 Universeel’ is bestemd voor inwoners van verdragslanden die verzoeken om (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting maar die niet wonen in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Israël, Japan, Maleisië, Malta of Singapore. Voor inwoners van deze laatstgenoemde landen is het formulier ‘IB 93 Universeel’ bestemd. In de belastingverdragen met deze landen is namelijk een bepaling opgenomen, op grond waarvan Nederland slechts vermindering van dividendbelasting verleent voorzover de dividenden ook daadwerkelijk naar dat betrokken land zijn overgemaakt of aldaar zijn ontvangen. In verband daarmee kan het formulier ‘IB 93 Universeel’ ook alleen maar worden gebruikt voor verzoeken om teruggaaf.

2. Gemeenschappelijke uitvoeringsvoorschriften

[Vervallen per 17-05-2007]

Onder de werking van het Nederlands-Zwitserse Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van 12 november 1951, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst van 22 juni 1966, zijn de Nederlandse en de Zwitserse voorschriften tot uitvoering van het Verdrag neergelegd in de gemeenschappelijke regeling van 18 december 1990, nr. IFZ90/1908 (Stcrt. 1990, 251). Deze gemeenschappelijke regeling en de daarbij behorende formulieren Form. 81 (verzoek van inwoners van Nederland om terugbetaling van Zwitserse bronbelasting op dividenden en interest) en R-NL 1 (810) (verzoek van inwoners van Zwitserland om terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting) zullen niet worden vervangen en derhalve in stand blijven.

3. Verkrijgbaarheid formulieren

[Vervallen per 17-05-2007]

De nieuwe formulieren IB 92 Universeel (in het Nederlands, Engels en Duits), IB 93 Universeel (in het Nederlands en Engels) en de bestaande formulieren IB 92 BEL, IB 92 FRA, IB 95 FRA, IB 92 USA, IB 95 USA. IB 96 USA, IB 95 LUX, IB 95 SIN, Form. 81, R-NL 1 (810), alsmede de formulieren IB 92 ARU, IB 95 ARU, IB 92 NAN en IB 95 NAN zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn (mailadres: Lrc.apeldoorn@tiscali.nl; tel. +31-(0)55-528 2016). Ook zijn deze formulieren binnenkort te downloaden via de website www.belastingdienst.nl.

4. Intrekking

[Vervallen per 17-05-2007]

Het Besluit van 4 januari 1999, nr. IFZ98/1470M (Infobulletin nr. 99/78), heeft met ingang van 1 oktober 2004 zijn belang verloren.

Terug naar begin van de pagina