Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 07-10-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 september 2004, nr. DVVO/ZV-U-2510376, houdende herziening van het totaalbedrag van de bijdragen 2004 in het kader van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2004)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten, bedraagt voor het kalenderjaar 2004 € 22.706.851,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2004.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina