Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 29-09-2005.]
Geldend van 29-09-2004 t/m 28-09-2005

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006

1. Inleiding

[Vervallen per 29-09-2005]

Deze publicatie bevat de procedure voor het aanmelden van bekostigde beroepsopleidingen en de registratie hiervan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor het studiejaar 2005-2006.

2. Bekostigde beroepsopleidingen

[Vervallen per 29-09-2005]

2.1. Aanmelden

[Vervallen per 29-09-2005]

Aanmelden voor het CREBO 2005 - 2006 kan voor wat betreft bekostigde beroepsopleidingen alleen door middel van de formulieren ’Aanmelden nieuw aanbod bekostigde opleidingen van ROC’s en overige bekostigde instellingen (CFI 65976)’ of ’Aanmelden bekostigde opleidingen van AOC’s (CFI 65042)’ (artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht).

Het formulier ”Aanmelden nieuw aanbod (CFI 65976)” zal ook in digitale vorm beschikbaar worden gesteld. Op de CFI-site (www.cfi.nl) vindt u een link naar CREBO-web. De papieren versie is altijd verplicht naast de digitale versie.

U dient het formulier in te zenden vóór 1 december 2004. Wanneer u geen formulier inzendt, betekent dit dat de bestaande situatie van het studiejaar 2004 - 2005 automatisch wordt voortgezet voor het studiejaar 2005 - 2006. Formulieren die na 1 december 2004 bij Cfi binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen voor registratie in het CREBO 2005 - 2006, dat vóór 1 februari 2005 wordt vastgesteld.

De formulieren voor het beëindigen van bestaand aanbod zijn vervallen. Indien u opleidingen wilt beëindigen kunt u dit kenbaar maken door middel van een brief.

2.2. Nieuw aanbod bekostigde beroepsopleiding

[Vervallen per 29-09-2005]

Onder nieuw aanbod wordt verstaan: elke opleiding die voor uw instelling nog niet is geregistreerd. Bepalend is de laatste beschikking met het overzicht van de voor uw instelling geregistreerde opleidingen.

2.3. Bestaand aanbod van geregistreerde kwalificaties

[Vervallen per 29-09-2005]

Bestaand aanbod - opleidingen in een bepaalde leerweg die voor uw instelling al zijn geregistreerd - hoeft u niet opnieuw aan te melden, ook niet als er wijzigingen in de eindtermen zijn aangebracht.

2.6. Gegevens instelling

[Vervallen per 29-09-2005]

Adresgegevens kunt u uitsluitend wijzigen door een BRIN-mutatieformulier te zenden aan:

  • Centrale Financiën Instellingen,

    Afdeling GEG,

    Postbus 606,

    2700 ML Zoetermeer

De voorlichtingspublicatie ”Wijzigingen BRIN-mutatieformulier (BMF)”, zoals gepubliceerd in het Gele Katern nummer 14 van 24 mei 2000 geeft hierover meer informatie.

3. Nieuwe examensystematiek beroepsopleidingen

[Vervallen per 29-09-2005]

Wellicht ten overvloede wijs ik u op de nieuwe rol van de exameninstellingen in verband met vernieuwing van de examensystematiek bij de beroepsopleidingen.

Het gevolg van de wetswijziging voor de exameninstellingen is dat ze in de nieuwe systematiek niet meer de externe legitimering zullen verzorgen, maar in opdracht van onderwijsinstellingen examens kunnen verzorgen of diensten en producten kunnen leveren voor examens.

De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de examens van de door de instelling verzorgde beroepsopleidingen. Het KCE (Kwaliteits Centrum Examinering) houdt toezicht op de examenkwaliteit aan de hand van de standaarden voor de examenkwaliteit die de minister heeft vastgesteld. In het geval een examen niet in voldoende mate aan de standaarden voldoet, kan de minister het -expliciet onderscheiden- recht op examinering (per opleiding) intrekken (sanctie).

Na drie volledige schooljaren kan de instelling weer het recht op examinering verkrijgen door middel van een hernieuwde aanvraag.

De onderwijsinstelling moet (in geval van sanctie) of mag (in alle andere gevallen) de examinering van een beroepsopleiding uitbesteden aan een andere onderwijs- of exameninstelling die over het recht op examinering voor de betreffende opleiding beschikt. Na uitbesteding berust de verantwoordelijkheid voor de examinering van de betreffende opleiding volledig bij die andere (examen) instelling.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de voorlichtingspublicatie ’Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs’, Gele Katern nummer 13 van 28 juli 2004.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Terug naar begin van de pagina