Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

[Regeling vervallen per 20-05-2005.]
Geldend van 15-10-2004 t/m 19-05-2005

Regeling houdende versterking van het bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-05-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 20-05-2005]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt een aanvullende bekostiging met als doel de versterking van het bestuur en management voor scholen voor praktijkonderwijs in verband met de invoering van lumpsumfinanciering.

  • 2 De bekostiging wordt verleend als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in het eerste lid omschreven doel.

Artikel 3. Bedragen voor het schooljaar 2004 - 2005

[Vervallen per 20-05-2005]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt een vast bedrag van € 2.800,- per school en een bedrag van € 30,- per leerling.

  • 2 Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste lid, lager uitvalt dan € 6.400,-, ontvangt het bevoegd gezag van de school dit laatste bedrag.

Artikel 4. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 20-05-2005]

  • 1 De bekostiging wordt verleend voor het schooljaar 2004 - 2005.

  • 2 Het bevoegd gezag van een school ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

  • 3 Het bevoegd gezag van de school ontvangt uiterlijk in november 2004 een beschikking waarin de op grond van deze regeling toegekende aanvullende bekostiging is opgenomen. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats in november 2004.

Artikel 5. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 20-05-2005]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventuele niet bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

  • 2 De ontvangen aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen in de administratie van de school en de daartoe bestemde bijlage bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding. De aanvullende bekostiging wordt in 2004 en 2005 besteed en verantwoord in de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding, respectievelijk bij het jaarverslag, die op dat jaar betrekking heeft.

  • 3 De verklaring van de accountant bij de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding, respectievelijk bij het jaarverslag over 2005, omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-05-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 20-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonder-wijs met declaratiebekostiging.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina