Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 23 september 2004, nr. W&B/SFI/04/65980, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor het uitvoeringsjaar 2005 (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

Artikel 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule:

UGBBZ = (KBBZ : TKBBZ) x TBBBZ

waarbij:

  • a. UGBBZ de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente in het uitvoeringsjaar 2005 is;

  • b. KBBZ de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz in het uitvoeringsjaar 2002 zijn;

  • c. TKBBZ het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz in het uitvoeringsjaar 2002;

  • d. TBBBZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz aan gemeenten in het uitvoeringsjaar 2005.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 3 treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina