Regeling havenontvangstvoorzieningen

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-05-2022

Regeling houdende regels voor havenontvangstvoorzieningen (Regeling havenontvangstvoorzieningen)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Bijlagen I, II, IV en V van het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1975, 147), en met het op 17 februari 1978 te Londen totstandgekomen Protocol bij dat Verdrag met Bijlage en Aanhangsels (Trb. 1978, 187), richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332), de artikelen 1, onder g, 6, achtste lid, 6a, tweede lid, 12a, eerste lid, 18, eerste lid, en 35a, vijfde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de artikelen 2, 8, vijfde lid, en 9, tweede lid, van het Besluit havenontvangstvoorzieningen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. afmelding: het bericht dat de afgifte door de kapitein van een schip van scheepsafval en overige schadelijke stoffen dan wel restanten van schadelijke stoffen is beëindigd;

 • b. aanmelding: de verstrekking van gegevens krachtens artikel 12a van de wet.

§ 2. Aanwijzing richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Artikel 2

Als richtlijn havenontvangstvoorzieningen, bedoeld in artikel 1, onder g, van de wet wordt aangewezen richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft (PbEU 2008, L 311).

§ 3. Melding gegevens

Artikel 3

 • 1 De houder van een havenontvangstvoorziening meldt op een door de havenbeheerder te bepalen wijze iedere afmelding onverwijld aan de havenbeheerder.

 • 2 De afmelding gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. de identiteit van het schip;

  • b. de datum en het tijdstip van afmelding;

  • c. de afgegeven soorten en hoeveelheden scheepsafval en overige schadelijke stoffen dan wel restanten van schadelijke stoffen.

Artikel 4

De havenbeheerder meldt onverwijld aan de inspecteur-generaal, op diens verzoek en op een door hem te bepalen wijze, de volgende gegevens:

§ 4. Rapportageverplichtingen

Artikel 5

 • 1 De houder van een havenontvangstvoorziening meldt binnen een maand na afloop van ieder kwartaal aan de havenbeheerder op een door de havenbeheerder te bepalen wijze de volgende gegevens over het desbetreffende kwartaal:

  • a. de som van alle kosten, gemoeid met de inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval;

  • b. de totale hoeveelheid ingezameld, opgeslagen en verwerkt scheepsafval;

  • c. de totale hoeveelheid ingezameld, opgeslagen en verwerkte overige schadelijke stoffen en restanten van schadelijke stoffen.

Artikel 6

De havenbeheerder meldt binnen twee maanden na afloop van ieder kalenderjaar aan de inspecteur-generaal de volgende gegevens over het desbetreffende jaar:

 • a. de som X van de geheven bijdragen, bedoeld in artikel 6a, eerste lid, van de wet;

 • b. de som Y van de in de desbetreffende haven gemaakte kosten gemoeid met de inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval dat krachtens artikel 6a, derde lid, is afgegeven;

 • c. de som Z van de in de desbetreffende haven gemaakte kosten gemoeid met de inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval dat krachtens artikel 6a, zesde lid, van de wet is afgegeven;

 • d. de bepaling van het percentage van de kosten van inzameling, opslag en verwerking van scheepsafval, volgens de formule X / (Y+Z) x 100%;

 • e. de totale hoeveelheid ingezameld, opgeslagen en verwerkt scheepsafval;

 • f. de totale hoeveelheid ingezamelde, opgeslagen en verwerkte overige schadelijke stoffen en restanten van schadelijke stoffen.

§ 5. Bepaling minimumpercentage kosten die indirect gefinancierd worden

Artikel 7

Het percentage van de som van de jaarlijks geheven bijdragen voor het in ontvangst nemen van scheepsafval, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de wet, bedraagt ten minste dertig.

§ 6. Inspectie van schepen

Artikel 8

Het aantal jaarlijks door de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te inspecteren schepen is ten minste gelijk aan 25 procent van het totaal aantal afzonderlijke schepen dat in een representatief kalenderjaar de havens aandoet, die zijn aangewezen krachtens artikel 6, eerste lid, van de wet.

§ 8. Aanwijzing havens

Artikel 10

De havenbeheerders van de in bijlage I aangewezen havens dragen zorg voor toereikende havenontvangstvoorzieningen voor het in ontvangst nemen van de in die bijlage aangewezen:

§ 11. Wijziging en intrekking van andere regelingen

Artikel 14

De circulaire van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake melding door de scheepvaart van de voorgenomen afgifte van scheepsafval en ladingresiduen aan havenontvangstvoorzieningen van 19 december 2002, Stcrt. 247, wordt ingetrokken.

§ 12. Invoerings- en slotbepalingen

Artikel 15

In afwijking van artikel 5 meldt de houder van de havenontvangstvoorziening de op het bij inwerkingtreding van deze regeling lopende kwartaal betrekking hebbende gegevens als bedoeld in dat artikel gelijktijdig met de op het eerstvolgende kwartaal betrekking hebbende gegevens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage behorende bij artikel 10 van de Regeling havenontvangstvoorzieningen

Haven

Toereikende havenontvangstvoorzieningen voor:

   
 

Olierestanten en oliehoudende mengsels1

Sanitair afval2

Restanten van schadelijke stoffen3

Vuilnis4

Stoffen die de ozonlaag aantasten en uitrusting die deze stoffen bevat5

Amsterdam

X

X

X

X

Beverwijk

X

 

X

 

Breskens

X

 

X

 

Bruinisse

X

 

X

 

Colijnsplaat

X

 

X

 

Delfzijl

X

X

X

 

Den Helder

X

 

X

X

Den Oever

X

 

X

 

Dordrecht

X

X

X

 

Eemshaven

X

 

X

 

Harlingen

X

 

X

 

Lauwersoog

X

 

X

 

Maassluis

X

 

X

 

Moerdijk

X

X

X

 

Oudeschild

X

 

X

 

Rotterdam

X

X

X

X

Scheveningen

X

 

X

 

Schiedam

X

 

X

 

Stellendam

X

 

X

 

Terneuzen

X

X

X

 

Urk

X

 

X

 

Vlaardingen

X

X

X

 

Vlissingen

X

X

X

 

Velsen/IJmuiden

X

 

X

 

Yerseke

X

 

X

 

Zaandam

X

 

X

 

Zierikzee

X

 

X

 

Bijlage II

Formulier voor de melding van ontoereikendheid van havenontvangstvoorzieningen6

Aan de havenbeheerder van:

(naam van de haven)

1. Gegevens betreffende het schip

Naam van het schip:

Eigenaar of exploitant van het schip:

Kenletters of -cijfers:

IMO nummer:

Bruto-inhoud in registertonnen:

Haven van registratie:

Scheepstype:

olietanker

chemicaliëntanker

ferry

 

Passagiersschip

vrachtschip

bulkcarrier

 

ander type (specificeren)

   
       

2. Gegevens betreffende de haven

Land:

Haven of havengebied:

Kade, pier, ligplaats of ankerplaats:

Exploitant van de havenontvangstvoorziening (indien bekend):

Datum van aankomst:

Datum van het voorval:

Datum van vertrek:

 

3. Aard en geschatte hoeveelheid aangeboden scheepsafval

 

3.1 Olie (Marpol Annex I)

Type oliehoudend scheepsafval:

Bilgewater

m3

Sludge afkomstig van de brandstofzuiveringsinstallatie

m3

Schilfers en slops afkomstig van gereinigde tanks

m3

Vervuild ballastwater

m3

Tankwaswater

m3

Ander scheepsafval (specificeren)

m3

Waren havenontvangstvoorzieningen beschikbaar?

Ja/Nee

Kosten:

 

3.2 In bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen (Marpol Annex II)

Type mengsel van water en residu van schadelijke vloeistof dat afkomstig is van tankwassingen en dat aan een havenontvangstvoorziening is aangeboden

Categorie A stof

m3

Categorie B stof

m3

Categorie C stof

m3

Andere stof (specificeren)

m3

De stof wordt aangemerkt als:

(aankruisen)

stollend of

stof met een

hoge viscositeit

Gangbare benaming van de vervoerde schadelijke vloeistof:

Waren havenontvangstvoorzieningen beschikbaar?

Ja/Nee

Kosten:

 

3.3 Vuilnis (Marpol Annex V)

Type vuilnis

Plastic

m3

Stuwhout en verpakkingsmateriaal dat blijft drijven

m3

Vermalen resten van papier, lompen, glas, metalen, flessen,

aardewerk, etc.

m3

Papier, lompen, glas, metalen, flessen, aardewerk, etc.

m3

Voedselresten

m3

Asresten uit de verbrandingsinstallatie

m3

Waren havenontvangstvoorzieningen beschikbaar?

Ja/Nee

Kosten:

 

3.4 Overige afvalstoffen

 

4. Werden aangeboden scheepsafval of restanten van schadelijke stoffen door de exploitant van de havenontvangstvoorziening geweigerd?

 

5. Ontoereikendheid van de havenontvangstvoorziening

 

5.1 Opmerkingen over de ontoereikendheid

 

5.2 Locatie van de havenontvangstvoorziening (dichtbij het schip, moeilijk te bereiken locatie, noodzaak tot verhaalbeweging of andere manoeuvre)

 

5.3 Indien u problemen ondervond, met wie hebt u dit probleem besproken, of bij wie heeft u dit eerder gemeld?

 

5.4 Heeft u voorafgaand aan de aankomst in de haven uw afgiftebehoefte in overeenstemming met de geldende regelgeving gemeld?

Ja/Nee

   

5.5 Heeft u bij aankomst een bevestiging ontvangen over de beschikbaarheid van de verlangde havenontvangstvoorziening?

Ja/Nee

   

6. Aanvullende opmerkingen

 

7. Handtekening van de kapitein of diens vertegenwoordiger

Datum

 1. Olie en oliehoudende mengsels als bedoeld in voorschrift 1 van Bijlage I van het Verdrag. ^ [1]
 2. Sanitair afval als bedoeld in voorschrift 1 van Bijlage IV van het Verdrag. ^ [2]
 3. Schadelijke vloeistoffen als bedoeld in voorschrift 1 van Bijlage II van het Verdrag. ^ [3]
 4. Vuilnis als bedoeld in voorschrift 1 van Bijlage V ven het Verdrag. ^ [4]
 5. Stoffen die de ozonlaag aantasten als bedoeld in voorschrift 2 van Bijlage VI van het Verdrag. ^ [5]
 6. De havenbeheerder kan dit formulier elektronisch ter beschikking stellen. ^ [6]
Naar boven