Besluit wijziging grens tussen gemeente Rotterdam en niet-ingedeeld gebied in Noordzee, tevens provinciegrens Zuid-Holland

Geldend van 01-12-2004 t/m heden

Besluit van 22 september 2004, houdende wijziging van de grens tussen de gemeente Rotterdam en niet-ingedeeld gebied in de Noordzee, tevens provinciegrens van Zuid-Holland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 augustus 2004, 2004-0000009483, CZW/WVOB;

Gelet op artikel 13 van de Wet algemene regels herindeling;

De Raad van State gehoord (advies van 2 september 2004, nr. W04.04.0418/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2004, nr. 2004-0000012285;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Met ingang van 1 januari volgend op de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt het niet provinciaal ingedeelde gebied in de Noordzee, aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, toegevoegd aan de gemeente Rotterdam en ingedeeld bij de provincie Zuid-Holland, waarbij de grens van de gemeente Rotterdam, tevens grens van de provincie Zuid-Holland, wordt gewijzigd zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

J. W. Remkes

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2004

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina