Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-10-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5334, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Dienst Regelingen

De Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De algemeen directeur, de directeur externe en interne aangelegenheden en de directeur uitvoering van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, voor zover:

  • het besluit geschiedt overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften dan wel over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift geen advies is ingewonnen van de Commissie voor de bezwaarschriften,

  • het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift;

 • c. besluiten waarbij de betrokken Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen wordt gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen op bezwaarschriften alsmede om verweerschriften en overige schrifturen, waaronder rechtsmiddelen, in te dienen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven in verband met bij dat college ingestelde beroepen betreffende het In- en Uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

 • d. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • e. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van beslissingen, betrekking hebbend op aan betrokkenen toekomende referentiehoeveelheden mest;

 • f. verweerschriften en andere schrifturen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter;

 • g. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, waarin de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit partij was;

 • h. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 5.000,–.

 • i. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • j. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de dienst betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE ALGEMEEN DIRECTEUR DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR EXTERNE EN INTERNE AANGELEGENHEDEN DIENST REGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR UITVOERING DIENST REGELINGEN,’.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 september 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina