Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo)

[Regeling vervallen per 01-09-2015.]
Geldend van 25-03-2006 t/m 31-08-2015

Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo)

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op:

de wens van het Ministerie van OCW en de HBO-Raad om te komen tot de invoering van kopopleidingen in het HBO en vooruitlopend op de invoering hiervan een pilot te beginnen per 1 september 2004

Besluit

Artikelsgewijs

[Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2015]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • kopopleiding:

    voltijdse en/of duale opleidingsvariant van de huidige tweedegraads lerarenopleidingen met de nominale studieduur van één jaar (60 ETCS), leidend tot een HBO bachelor-getuigschrift,

  • convenant:

    convenant ”Kopopleiding leraar in het hoger beroepsonderwijs” d.d. 15 september 2004.

Artikel 2. Voorwaarden

[Vervallen per 01-09-2015]

Een student kan in aanmerking komen voor 12 maanden extra prestatiebeurs indien de student het afsluitende examen van een in het convenant genoemde bacheloropleiding heeft gehaald of een daarmee gelijk gesteld diploma, en de student een met dat afsluitend examen of gelijkgesteld diploma verwante opleiding volgt in het studiejaar 2004–2005, 2005–2006 of 2006–2007.

Artikel 3. Procedure aanlevering studenten

[Vervallen per 01-09-2015]

De deelnemende instellingen van onderwijs, zoals genoemd in het convenant, bepalen of de student die zich wil inschrijven voor een dergelijke opleiding, aan de onder artikel 2 genoemde voorwaarden voldoet.

Artikel 4. Toekenning studiefinanciering

[Vervallen per 01-09-2015]

  • a De student komt alleen in aanmerking voor 12 maanden extra prestatiebeurs als aan de overige vereisten van de WSF 2000 wordt voldaan.

  • b Indien de student zich -naar later blijkt- niet heeft ingeschreven voor de betreffende opleiding of zich tussentijds uitschrijft voor die opleiding, vervalt het recht op de extra 12 maanden prestatiebeurs in zijn geheel.

  • c De student komt alleen in aanmerking voor omzetting van de extra 12 maanden prestatiebeurs indien binnen de diplomatermijn het afsluitende examen van de kopopleiding wordt gehaald.

  • d In afwijking van artikel 5.2, tweede lid, WSF 2000 is omzetting van de extra 12 maanden ook mogelijk indien reeds eerder een omzetting van prestatiebeurs in een gift heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2015]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004.

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
namens deze
de

hoofddirecteur

,

Chr. G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina