Subsidieregeling opleiding tot physician assistant

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 08-04-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2004, nr. IBE/BO-2500128, houdende nadere aanduiding van activiteiten waarvoor op grond van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies subsidie wordt verleend, alsmede nadere regels dienaangaande (Subsidieregeling opleiding tot physician assistant)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. bevoegd gezag: het college van bestuur van een hogeschool die van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een goedkeuring heeft verkregen om een opleiding tot physician assistant aan te bieden en die door genoemd ministerie hiervoor wordt bekostigd;

 • c. opleiding tot physician assistant: een HBO-zorgmasteropleiding in de gezondheidszorg;

 • d. buitenschoolse kosten: kosten die gemaakt worden door de zorgwerkgever in het kader van de HBO-zorgmasteropleiding physician assistant;

 • e. duur van de opleiding: 30 maanden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister verstrekt in 2004 en in 2005 op aanvraag van het bevoegd gezag voor maximaal de duur van de opleiding subsidie ten behoeve van de buitenschoolse kosten van de opleiding tot physician assistant.

 • 2 De subsidie per student bedraagt een vast normatief bedrag van € 1750,– per maand voor maximaal de duur van de opleiding. Het bevoegd gezag dient de subsidie door te geven aan de zorgwerkgever.

 • 3 De subsidie wordt vastgesteld door vermenigvuldiging van de som van het aantal maanden per student dat de opleiding daadwerkelijk is gevolgd met het bedrag, genoemd in het tweede lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor het studiejaar 2004 dient het bevoegd gezag binnen 4 weken na publicatie van deze regeling in de Staatscourant de subsidieaanvraag in. Voor het studiejaar 2005 dient deze aanvraag voor 1 augustus 2005 te worden ingediend.

 • 2 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een opgave van het aantal op te leiden studenten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

De bevoorschotting van het verleende subsidiebedrag vindt plaats in gelijke maandelijkse termijnen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor het cohort studenten waarvoor subsidie is verleend, dat is ingestroomd in 2004, dient het bevoegd gezag voor 1 november 2007 een aanvraag in voor de subsidievaststelling. Voor het cohort studenten dat in 2005 instroomt, dient dit voor 1 november 2008 te geschieden.

 • 2 De aanvraag voor de subsidievaststelling bestaat uit een opgave waarin het totaal aantal maanden dat een student is opgeleid vermeld wordt. Tevens zal hierin melding worden gemaakt van het totaal aantal afgegeven diploma’s ten behoeve van de zorgmasteropleiding tot physician assistant. De vorengemelde opgave gaat vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat de gegevens van de opgave juist zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt aan de door de minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verstrekt.

 • 2 Het bevoegd gezag werkt mee aan de door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het subsidiebeleid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004. Zij vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling opleiding tot physician assistant.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina