Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en Regeling Toezicht Luchtvaart (deregulering ongemotoriseerd luchtverkeer)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2008.]
Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 01-10-2004 t/m heden

Besluit van 20 september 2004 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en de Regeling Toezicht Luchtvaart in verband met de deregulering van ongemotoriseerd luchtverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-1744, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 2.2, derde lid, 2.3, tweede en zesde lid en 2.4 van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 2 september 2004, nr. W09.04.0376/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 16 september 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-2229, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 1 Een RPL(FB) wordt aangemerkt als een CPL(FB).

  • 2 Degene die voor 1 oktober 2004 een opleiding is aangevangen ter verkrijging van het RPL(FB), is bevoegd deze opleiding binnen de daarvoor geldende termijnen af te ronden met dien verstande dat deze opleiding uiterlijk 1 januari 2006 is afgerond. Aan degene die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond en voldoet aan de overige in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde eisen, wordt een CPL(FB) afgegeven.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 2004, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 september 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertigste september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven