Instellingsbesluit Commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 02-10-2004 t/m 05-02-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2004, nr. CZ/IZ/2512508, houdende de instelling van de commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

Er is een Commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten, hierna te noemen: commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

De commissie heeft tot taak de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te adviseren over de hoogte van een onderbouwd normatief uurtarief voor de medisch specialisten vrije beroepsbeoefenaren.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De commissie is als volgt samengesteld

  • a. voorzitter, tevens lid:

   – de heer mr. E. Korthals Altes;

  • b. leden:

   – de heer prof. dr. mr. H.W.A. Sanders (aangewezen door de OMS);

   – de heer H.J. Simons (aangewezen door VWS).

 • 2 Als secretaris van de commissie zal optreden de heer mr. J.P. Kasdorp, die hiertoe wordt gedetacheerd vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Zorg.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

De commissie zal medio 2005 advies uitbrengen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2009]

De commissie zal openbaar verslag doen van haar werkzaamheden, waarbij ook alle gebruikte informatie openbaar wordt.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2009]

Het beheer van de archiefbescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De archiefbescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina