Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-10-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 september 2004, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2004088033, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 (Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2004)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Normrente en normbedrag spaarpremie

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004: 5,6.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004: € 53,95.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 september 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina