Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 15 september 2004 tot vaststelling van het tijdstip van herbeoordeling, bedoeld in de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en tot het uitzonderen van bepaalde groepen van personen van die herbeoordeling (Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 augustus 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/04/54594;

Gelet op de artikelen 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en XIII, achtste lid, en XXIV, zevende lid, van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;

De Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 2004, No. W12.04.0405/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2004, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/A&L/04/62642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Tijdstip van herbeoordeling

  • 2 Bij ministeriële regeling kan zonodig worden afgeweken van de in het eerste lid, onderdeel a of b, genoemde data.

Artikel 2. Uitzondering op herbeoordeling

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten in werking treedt.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 september 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste september 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina