Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden

Geraadpleegd op 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 2004, nr. SV/AL/04/64104, houdende nadere regels betreffende bekwaamheden die algemeen gebruikelijk zijn als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 11 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

Besluit:

Artikel 2. Eenvoudig computergebruik

Onder eenvoudig computergebruik als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt verstaan: het bedienen van computerapparatuur voorzover dit nodig is bij functies waarvoor geen opleiding dan wel een opleidingsniveau tot afgerond basisonderwijs vereist is en waarvoor geen schriftelijke taalbeheersing nodig is.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Naar boven