Beeldende Kunst- en Vormgevingsregeling

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 04-06-2007 t/m 31-12-2008

Beeldende Kunst- en Vormgevingsregeling

De Mondriaan Stichting ondersteunt organisaties op het gebied van beeldende kunst en vormgeving bij het bereiken van hun publiek. Deze regeling is vastgesteld om het beleid op dit punt, zoals dat is vastgelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting, te operationaliseren.

1. Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling beoogt de afname van en belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving in het Koninkrijk der Nederlanden te bevorderen door de ontwikkeling in, de presentatie van en de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst en vormgeving te stimuleren.

2. Ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 01-01-2009]

De Mondriaan Stichting ondersteunt binnen deze regeling een aantal activiteiten met betrekking tot hedendaagse beeldende kunst en vormgeving:

 • projecten: incidentele activiteiten op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving;

 • onderwijsopdrachten: het laten vervaardigen van nieuwe werken door levende kunstenaars en vormgevers door (basis-, voortgezet- en mbo-)onderwijsinstellingen;

 • programma’s: reeksen van samenhangende activiteiten gericht op onderzoek, experiment, productie en presentatie;

 • publicaties: eenmalige uitgaven over hedendaagse beeldende kunst en vormgeving (samen met het Fonds BKVB);

 • tijdschriften: opiniërende tijdschriften over hedendaagse beeldende kunst en vormgeving, die minimaal vier keer per jaar verschijnen;

 • cultuureducatie: projecten gericht op het aanleren van vaardigheden om kennis te kunnen nemen van en waardering te ontwikkelen voor beeldende kunst en vormgeving.

 • deskundigheidsbevordering: projecten gericht op het vergroten van de expertise bij de vakgemeenschap;

 • naast de bovengenoemde ondersteuningsmogelijkheden kunnen in het kader van deze regeling ook overige activiteiten worden ondersteund, wanneer zij bijdragen aan de doelstelling en passen binnen het beleid zoals neergelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting.

3. Ontvankelijkheid

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Voor Nederlandstalige tijdschriften die buiten Nederland worden uitgegeven kan een uitzondering worden gemaakt. Collectiebeherende instellingen kunnen niet aanvragen voor de ondersteuning van programma’s.

 • 2. Voor activiteiten gericht op het onderwijs is de betrokkenheid van zowel een school als een kunstinstelling vereist.

 • 3. Instellingen gericht op het kunstvakonderwijs kunnen geen aanvragen indienen.

4. Beperkingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Uitgesloten van ondersteuning zijn activiteiten:

 • a. waarvan de totale kosten minder dan € 25.000 bedragen (dit geldt niet voor publicaties en projecten gericht op deskundigheidsbevordering);

 • b. waarvoor reeds rechtstreeks met Rijksmiddelen een cultuursubsidie is verstrekt;

 • c. die de aanvrager (goed) kan realiseren uit zijn reguliere budget, of die met hulp van andere partijen kan worden gerealiseerd;

 • d. waarbij geen sprake is van een redelijke eigen bijdrage aan de activiteitskosten;

 • e. waarvan de resultaten slechts aan de aanvragende organisatie ten goede komen;

 • f. op het gebied van bouwkundige voorzieningen;

 • g. die gericht zijn op of resulteren in het verwerven van beeldende kunst of vormgeving, anders dan via het verstrekken van een opdracht.

5. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen worden aan de volgende criteria getoetst:

 • Publieksbereik: de mate waarin de activiteit relevant is voor (een) publiek.

 • Belang: de activiteit vertegenwoordigt een bijzonder belang voor de beeldende kunst, vormgeving of het publiek door haar nationale of internationale betekenis of door haar uitzonderlijke, voorbeeldstellende karakter.

 • Kwaliteit: de activiteit getuigt in al haar aspecten van kwaliteit.

6. Hoogte van de bijdrage

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage worden alleen variabele activiteitskosten in aanmerking genomen die relevant zijn in het licht van de doelstelling uit artikel 1. Lasten die op enigerlei wijze tot de normale exploitatiekosten kunnen worden gerekend en investeringen die niet direct op de realisatie van de activiteit gericht zijn, worden niet als variabele activiteitskosten beschouwd.

 • 2. Voor onderwijsopdrachten bedraagt de ondersteuning maximaal tweederde van de kosten.

 • 3. Voor programma’s bedraagt de ondersteuning maximaal 60% van de kosten inclusief het deel van de overhead dat redelijkerwijs aan het programma kan worden toegerekend. De ondersteuning kan meerdere jaren omvatten.

 • 4. Voor publicaties bedraagt de ondersteuning maximaal 50% van de kosten.

 • 5. Voor tijdschriften bedraagt de ondersteuning een bedrag ter hoogte van maximaal 40% van de inkomsten uit verkoop en advertenties, dan wel 100% als het gaat om een startend tijdschrift in de eerste twee jaar, tot een maximumbedrag van € 65.000 per jaar. Los van deze bijdrage kan een additioneel bedrag van maximaal € 20.000 per jaar worden toegekend ter dekking van internationale verspreiding van het tijdschrift. De ondersteuning kan meerdere jaren omvatten. Voor in het buitenland gevestigde Nederlandstalige tijdschriften is de ondersteuning beperkt tot de distributiekosten in Nederland met een maximum van € 25.000 per jaar.

7. Overig

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1. Als de middelen die de Mondriaan Stichting heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen.

 • 2. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.

 • 3. Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting.

 • 4. Van toepassing op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Terug naar begin van de pagina