Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving

[Regeling vervallen per 31-12-2008.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 30-12-2008

Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving

De Mondriaan Stichting ondersteunt organisaties op het gebied van beeldende kunst en vormgeving bij het bereiken van hun publiek. Deze regeling is vastgesteld om het beleid op dit punt, zoals dat is vastgelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting, te operationaliseren.

1. Doelstelling

[Vervallen per 31-12-2008]

Deze regeling beoogt de internationale belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving uit Nederland te vergroten en de positie te versterken door activiteiten en promotie in het buitenland te ondersteunen en te stimuleren.

2. Ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 31-12-2008]

De Mondriaan Stichting ondersteunt binnen deze regeling een aantal internationale activiteiten op het gebied van (hedendaagse) beeldende kunst en vormgeving:

 • presentaties: tentoonstellingen of ander presentatieprojecten van beeldend kunstenaars of vormgevers uit Nederland;

 • promotionele catalogi: uitgaven gericht op de internationale promotie van individuele beeldend kunstenaars of vormgevers uit Nederland aan het begin van hun internationale beroepspraktijk;

 • beurspresentaties: standpresentaties op door de Mondriaan Stichting aangewezen kunst- en vormgevingsbeurzen;

 • lofts: kunstenaars, vormgevers en andere relevante professionals kunnen voor een zakelijk verblijf in New York tegen een onkostenvergoeding gebruik maken van door de Mondriaan Stichting beheerde lofts;

 • naast de bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden kunnen in het kader van de doelstelling van deze regeling ook andere activiteiten worden ondersteund die passen binnen het beleid zoals neergelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting.

3. Ontvankelijkheid

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. De aanvraag kan worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten. In uitzonderlijke gevallen kan de Mondriaan Stichting besluiten aanvragen die niet van een rechtspersoon afkomstig zijn in behandeling te nemen.

 • 2. Als het gaat om een presentatie moet de aanvraag door de buitenlandse instelling waar de presentatie plaatsvindt worden ingediend, tenzij de Mondriaan Stichting reden ziet om een aanvraag van een Nederlandse organisatie in behandeling te nemen.

 • 3. Aanvragen voor beurspresentaties kunnen alleen in behandeling worden genomen als minimaal 50% van het zichtbare standoppervlak Nederlandse kunstenaars of vormgevers betreft.

4. Beperkingen

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. Uitgesloten van ondersteuning zijn activiteiten die betrekking hebben op beeldend kunstenaars of vormgevers die niet in Nederland wonen en werken dan wel geen bijdrage leveren aan het Nederlands kunstklimaat.

 • 2. Presentaties waarvoor geen organisatorisch en financieel draagvlak in het buitenland bestaat zijn uitgesloten van ondersteuning.

5. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 31-12-2008]

 • presentaties: aanvragen met betrekking tot presentaties worden getoetst op de kwaliteit en het belang van de betrokken buitenlandse instelling voor de hedendaagse beeldende kunst of vormgeving. In voorkomende gevallen kan additioneel de betekenis van de activiteit een rol spelen.

 • promotionele catalogi: aanvragen met betrekking tot promotionele catalogi worden getoetst op het belang van de uitgave voor de betrokken kunstenaar of vormgever.

 • beurspresentaties: aanvragen voor standpresentaties op kunst- en vormgevingsbeurzen worden niet inhoudelijk getoetst. De Mondriaan Stichting stelt jaarlijks vast voor welke beurzen ondersteuning kan worden aangevraagd.

6. Hoogte van de bijdrage

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. Voor presentaties beperkt de bijdrage zich tot de kosten voor transport en verzekering van het werk dat getoond zal worden, de reis- en verblijfskosten van de kunstenaar of vormgever en eventuele andere professionals wiens aanwezigheid noodzakelijk is en maximaal 50% van de kosten voor een begeleidende publicatie.

 • 2. Voor beurspresentaties bedraagt de bijdrage maximaal 50% van de huur van een stand van maximaal 50 m2, exclusief inrichtingskosten en BTW.

 • 3. Wanneer toepassing van de regel uit het eerste of tweede lid tot een onredelijk lage bijdrage leidt, kan een aanvullende bijdrage worden verstrekt.

 • 4. Voor promotionele catalogi bedraagt de bijdrage maximaal 50% van de kosten, tot een maximum van € 5.000.

7. Overig

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. Als de middelen die de Mondriaan Stichting heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen.

 • 2. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.

 • 3. Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting.

 • 4. Van toepassing op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

8. Overgangsregeling

[Vervallen per 31-12-2008]

Terug naar begin van de pagina