Collectieregeling

[Regeling vervallen per 31-12-2008.]
Geldend van 31-12-2007 t/m 30-12-2008

Collectieregeling

De Mondriaan Stichting ondersteunt erfgoedorganisaties bij het bereiken van hun publiek. Deze regeling is vastgesteld om het beleid op dit punt, zoals dat is vastgelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting, te operationaliseren.

1. Doelstelling

[Vervallen per 31-12-2008]

Deze regeling beoogt de kwaliteit van en kennisvorming over voor Nederland belangrijke collecties van cultureel erfgoed te bevorderen en te ondersteunen.

2. Ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 31-12-2008]

De Mondriaan Stichting ondersteunt binnen deze regeling een aantal activiteiten met betrekking tot collecties:

 • incidentele aankopen: aankopen van bijzondere objecten of deelcollecties op alle verzamelgebieden;

 • structurele aankopen: reeksen van aankopen op het gebied van 20e- of 21e-eeuwse beeldende kunst of vormgeving;

 • kunsthistorisch onderzoek: onderzoek naar museale kunstcollecties;

 • zichtbaarheid: het presentabel maken en houden van objecten of collecties die anders niet (langer) voor het publiek toegankelijk zijn;

 • restauratie van objecten geplaatst op de lijst behorende bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit;

 • selectie en afstemming van specifieke collectiegebieden;

 • naast bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden kunnen in het kader van de doelstelling van deze regeling ook andere activiteiten worden ondersteund die passen binnen het beleid zoals neergelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting.

3. Ontvankelijkheid

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Aanvragen voor restauratie van WBC-objecten kunnen ook door een particuliere eigenaar worden ingediend die geen rechtspersoon is.

 • 2. Aanvragen voor incidentele aankopen kunnen worden ingediend door publiekstoegankelijke instellingen, niet zijnde particuliere musea, die collecties van landelijk belang beheren.

 • 3. Aanvragen voor structurele aankopen die minimaal voor de helft van het bedrag Nederlandse kunstenaars of vormgevers betreffen kunnen worden ingediend door kunstmusea, niet zijnde particuliere musea, die over een structureel aankoopbudget van minimaal € 45.000 per jaar beschikken en een substantiële collectie op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving beheren.

 • 4. Voor organisaties die een aanvraag doen in het kader van incidentele en structurele aankopen is coulant en actief bruikleenverkeer ten opzichte van Nederlandse collectiebeherende instellingen vereist.

 • 5. Aanvragen voor kunsthistorisch onderzoek kunnen worden ingediend door kunstmusea, tenzij er nog een door de Mondriaan Stichting ondersteund onderzoek loopt bij de aanvragende organisatie. Begeleiding van het onderzoek vanuit een kunsthistorisch onderzoeksinstituut is vereist.

4. Beperkingen

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. Uitgesloten van ondersteuning zijn activiteiten:

  • a. waarvan de totale kosten minder dan € 25.000 bedragen (dit geldt niet voor restauratie van objecten op de WBC-lijst);

  • b. waarvoor reeds rechtstreeks met Rijksmiddelen een cultuursubsidie is verstrekt;

  • c. die de aanvrager (goed) kan realiseren uit zijn reguliere budget, of die met hulp van andere partijen kan worden gerealiseerd;

  • d. waarbij geen sprake is van een redelijke eigen bijdrage aan de activiteitskosten;

  • e. waarvan de resultaten slechts aan de aanvragende organisatie ten goede komen;

  • f. op het gebied bouwkundige voorzieningen;

  • g. die betrekking hebben op het behoud van gemeentelijke en Rijksmonumenten;

  • h. die gericht zijn op het opgraven van archeologische objecten;

  • i. waarbij geen sprake is van digitale duurzaamheid;

  • j. die betrekking hebben op passieve conservering of documentatie van de collectie.

 • 2. Daarnaast zijn uitgesloten van ondersteuning:

  • a. aankopen van objecten, geplaatst op de lijst behorende bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit, waarvan de aankoopprijs meer dan € 1.000.000 bedraagt;

  • b. incidentele aankopen waarvan de aankoopprijs minder dan € 50.000 bedraagt.

5. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 31-12-2008]

Aanvragen worden aan de volgende criteria getoetst:

 • Publieksbereik: de mate waarin de activiteit relevant is voor (een) publiek;

 • Belang: de activiteit vertegenwoordigt een bijzonder belang voor voor Nederland belangrijke collecties;

 • Kwaliteit: de activiteit getuigt in al haar aspecten van kwaliteit;

 • Relatie met de collectie (context): de wijze waarop de activiteit zich verhoudt tot de collectie van de aanvragende organisatie.

6. Hoogte van de bijdrage

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. Voor restauratie van WBC-objecten bedraagt de bijdrage maximaal 60% van de totale projectkosten.

 • 2. Voor structurele aankopen is de kwaliteit van het collectieplan bepalend voor de hoogte van de bijdrage.

 • 3. Voor kunsthistorisch onderzoek bedraagt de bijdrage maximaal 60% van de totale projectkosten tot een bedrag van € 37.500 per jaar.

 • 4. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage worden alleen variabele activiteitskosten in aanmerking genomen die relevant zijn in het licht van de doelstelling uit artikel 1. Lasten die op enigerlei wijze tot de normale exploitatiekosten kunnen worden gerekend en investeringen die niet direct op de realisatie van de activiteit gericht zijn worden niet als variabele activiteitskosten beschouwd.

7. Overig

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1. Als de middelen die de Mondriaan Stichting heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen.

 • 2. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.

 • 3. Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting.

 • 4. Van toepassing op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Terug naar begin van de pagina