Wijzigingsregeling Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 25-09-2004 t/m 05-02-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 september 2004, nr. VGP/VL 2513770, houdende wijziging van de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 (PbEU 2004, L 24) tot wijziging van richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet, alsmede op artikel 4, eerste lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 06-02-2009]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen.]

Artikel II

[Vervallen per 06-02-2009]

De Warenwetregeling vrijstelling gebruik zoetstof sucralose in levensmiddelen wordt ingetrokken.

Artikel III

[Vervallen per 06-02-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

nog verhandeld worden tot en met 29 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina