Besluit beleidsregels uurloonschatting 2004

[Regeling vervallen per 20-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2007.]
Geldend van 21-12-2005 t/m 01-03-2007

Besluit beleidsregels uurloonschatting 2004

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 18 Wao, artikel 2 Waz, artikel 2 Wajong en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 20-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 20-09-2008]

Bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling aan de hand van een uurloonvergelijking, als bedoeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten zoals dat luidt sinds 1 oktober 2004, worden de volgende bepalingen in acht genomen.

Artikel 3. Berekening resterende verdiencapaciteit

[Vervallen per 20-09-2008]

  • 1 Is de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid kleiner dan de urenomvang van de maatgevende arbeid, dan wordt het mediane uurloon vermenigvuldigd met een factor a/b. Hierbij is a gelijk aan de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid en is b gelijk aan de urenomvang van de maatgevende arbeid.

  • 2 Bij de toepassing van het eerste lid wordt de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid als volgt vastgesteld:

    • a. De urenomvang wordt per SBC-code gesteld op de grootste urenomvang van de binnen de SBC-code geselecteerde functies.

    • b. Vervolgens wordt van de drie bij de schatting gehanteerde SBC-codes de kleinste urenomvang aangehouden.

  • 3 Bij de toepassing van het eerste lid wordt de urenomvang van de maatgevende arbeid maximaal gesteld op 38 uur.

  • 4 Is betrokkene op medische gronden minder dan 38 uur en tevens minder dan het aantal uren van de maatgevende arbeid belastbaar, dan wordt het eerste lid pas toegepast nadat het mediane uurloon overeenkomstig het bepaalde in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten is gemaximeerd op het maatmaninkomen per uur.

Artikel 4. Feitelijk verrichte arbeid

[Vervallen per 20-09-2008]

  • 1 Wordt bij het bepalen van hetgeen nog kan worden verdiend uitgegaan van feitelijk verrichte arbeid met een urenomvang kleiner dan de, met inachtneming van het derde lid van artikel 3 vastgestelde, urenomvang van de maatgevende arbeid, dan wordt het uurloon van de feitelijk verrichte arbeid vermenigvuldigd met een factor a/b.

  • 2 Hierbij is a gelijk aan de urenomvang van de feitelijk verrichte arbeid; b is gelijk aan de urenomvang van de maatgevende arbeid en bedraagt maximaal 38 uur.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-09-2008]

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 13 september 2004

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina