Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/SFI/04/57545, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2005)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Uitkeringsstatistieken door gemeenten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlagen 1, 2, 3, 3a en 3b bij deze regeling opgenomen model, onderscheiden naar de WWB, de IOAW, de IOAZ, de WIJ en de WWIK, gegevens met betrekking tot personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot de WIJ en de WWIK, worden verstrekt tot en met het jaar 2011.

Artikel 3. Debiteurenstatistiek door gemeenten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 4 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen aan wie in het kader van de uitvoering van de WWB, de WIJ, de IOAW , de IOAZ en de WWIK een betalings- of aflossingsverplichting is opgelegd.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot de WIJ en de WWIK, worden verstrekt tot en met het jaar 2011.

Artikel 4. Fraudestatistiek door gemeenten

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van de eerste helft van een kalenderjaar en na afloop van de tweede helft van een kalenderjaar, overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen bij wie een vermoeden van fraude met betrekking tot een uitkering is onderzocht.

Artikel 5. Statistiek reïntegratie door gemeenten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van de eerste helft van een kalenderjaar en na afloop van de tweede helft van een kalenderjaar overeenkomstig het in bijlage 6 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen aan wie in het betreffende halfjaar een voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de WWB of een werkleeraanbod als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de WIJ is aangeboden, dan wel met betrekking tot personen die van voornoemde voorziening feitelijk gebruik hebben gemaakt, door tussenkomst van een door de minister aan te wijzen externe bewerker. Van de aanwijzing van de bewerker wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 2 De bewerker, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de in het eerste lid bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 3 Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

Artikel 6. Centraal Bureau voor de Statistiek

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het college verstrekt de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de gegevensverstrekking plaatsvindt op een door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze.

 • 2 Door de minister kunnen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 7. Statistieken door SVB

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 47a, eerste lid, van de WWB ontvangt de minister van de SVB:

  • a. uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend;

  • b. uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand overeenkomstig het in bijlage 4 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen aan wie in het kader van die uitvoering een betalings- of aflossingsverplichting is opgelegd;

  • c. uiterlijk vier weken na afloop van de eerste helft van een kalenderjaar overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling opgenomen model, gegevens met betrekking tot personen bij wie een vermoeden van fraude met betrekking tot een uitkering is onderzocht.

 • 2 De SVB verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, zonder tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, op de door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

Artikel 8. Intrekking regeling

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 7, in werking met ingang van 1 januari 2005. Artikel 7 treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die uiterlijk 15 september 2004 ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ’s-Gravenhage.

Den Haag, 13 september 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage 1. ‘Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010, onderdeel WWB’ behorende bij de artikelen 2 en 7 van de Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010:

onderdeel WWB

 

persoon1

persoon2

huishouden

STATISTIEKJAAR

   

[eejj]

       

STATISTIEKMAAND

   

[mm]

       

GEMEENTECODE

     

CBS-gemeentecode

   

[1234]

       
       

GEGEVENS PERSONEN

     
       

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

[123456789]

 

niet van toepassing

 

999999999

 
       

GEBOORTEDATUM

[eejjmmdd]

[eejjmmdd]

 

niet van toepassing

 

99999999

 
       

GESLACHT

     

man

1

1

 

vrouw

2

2

 

niet van toepassing

9

9

 
       

HUISVESTING

     

huurder

1

1

 

eigenaar

2

2

 

inwonend

3

3

 

in inrichting

4

4

 

adresloos

5

5

 

geen vaste woon- of verblijfplaats en

     

niet adresloos

6

6

 

niet van toepassing

 

9

 
       
       

GEGEVENS UITKERING

     
       

BEGINDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

       

EINDDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

niet beëindigd

   

00000000

       

OORZAAK UITKERING

     

beëindiging studie

01

01

 

beëindiging huwelijk/relatie

02

02

 

afronding kunstvakopleiding

03

03

 

niet kunnen uitvoeren werkleeraanbod

04

04

 
       

onvoldoende of weggevallen inkomsten niet uit kunstenaarschap:

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

11

 

additionele arbeidsplaats

12

12

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

13

 

uitkering werkloosheid

14

14

 

uitkering arbeidsongeschiktheid

15

15

 

alimentatie

17

17

 

andere inkomsten

19

19

 

geaccepteerd werkleeraanbod

20

20

 
       

onvoldoende of weggevallen inkomsten uit kunstenaarschap:

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

21

21

 

zelfstandig beroep of bedrijf

22

22

 
       

andere oorzaak

39

39

 

oorzaak bij partner

40

40

 

niet van toepassing

 

99

 
       

ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING

ja

1

1

 

nee

2

2

 

niet van toepassing

9

9

 
       

NADERE CLASSIFICATIE BBZ

     

zelfstandige, beginnend

1

1

 

zelfstandige, oudere

2

2

 

zelfstandige, beëindigende

3

3

 

zelfstandige, afwachting WAJONG

4

4

 

zelfstandige, overig

5

5

 

niet van toepassing

9

9

 
       

LEEFVORM LANDELIJKE NORM /GRONDSLAG

alleenstaande

   

1

alleenstaande ouder

   

2

gehuwden en ongehuwd samenwonenden

   

3

anders

   

4

       

BEDRAG LANDELIJKE NORM/GRONDSLAG

[1234]

       

BEDRAG AFWIJKING LANDELIJKE NORM DOOR GEMEENTELIJK BELEID

[a1234]

niet van toepassing

   

99999

       

BEDRAG BIJSTANDSNORM

   

[1234]

       

BEDRAG VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

[1234]

niet van toepassing

   

9999

       

REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling

   

1

reden op het vlak van de inlichtingenplicht

   

2

agressie

   

3

overig

   

4

niet van toepassing

   

9

       

BEDRAG INKOMSTEN

   

[a1234]

niet van toepassing

   

99999

       

SOORT INKOMSTEN (max. 5 verschillende soorten in te vullen)

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking

   

11

inkomen uit zelfstandige arbeid

   

13

werkloosheidsuitkering

   

14

uitkering arbeidsongeschiktheid

   

15

alimentatie

   

17

vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)

   

18

geaccepteerd werkleeraanbod

   

20

       

inkomsten uit kunstenaarschap:

     

in dienstbetrekking/uitkering ziekte

   

21

zelfstandig beroep of bedrijf

   

22

       

heffingskortingen

   

31

andere inkomsten

   

98

niet van toepassing

   

99

       

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING

[123456]

niet van toepassing

   

999999

       

REDEN BEËINDIGING UITKERING

     

aanvang studie

01

01

 

aangaan relatie

02

02

 

bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar

03

03

 

overlijden

04

04

 
       

verkregen inkomsten uit:

     

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

13

 

uitkering werkloosheid

14

14

 

uitkering arbeidsongeschiktheid

15

15

 

alimentatie

17

17

 

vermogensopbrengsten

18

18

 

ander inkomen

19

19

 

geaccepteerd werkleeraanbod

20

20

 
       

inkomsten uit kunstenaarschap:

     

in dienstbetrekking/uitkering ziekte

21

21

 

zelfstandig beroep of bedrijf

22

22

 
       

administratieve redenen:

     

geen inlichtingen

31

31

 

verhuizing naar andere gemeente

32

32

 

verhuizing naar buitenland

33

33

 
       

wetstechnische redenen:

     

niet voldaan aan progressie-eis

51

51

 

niet voldaan aan beroepsmatigheidseis

52

52

 

bereiken maximale uitkeringstermijn

53

53

 
       

beëindiging inkomensvoorziening WIJ:

     

weigering opvolgend werkleeraanbod

61

61

 

werkleeraanbod ingetrokken

op grond van art. 21

62

62

 
       

oorzaak bij partner

97

97

 

andere oorzaak

98

98

 

niet van toepassing

99

99

 
       

AANVULLENDE INKOMENSVOORZIENING

     
       

KOSTENSOORT

     
       

Directe levensbehoeften

     

kleding of schoeisel

   

01

toeslag voormalig eenoudergezinnen

   

02

langdurigheidstoeslag

   

03

eenmalig levensonderhoud

   

04

verwarmings‑ en verlichtingskosten

   

05

maaltijdvoorziening

   

06

toeslag boven de norm

   

07

aanvullende bijstand < 21 jaar

   

08

overige algemene levensbehoeften

   

09

       

Voorzieningen voor het huishouden

     

huishoudelijke hulp of gezinshulp

   

10

overige kosten in verband met huishouding

   

19

Voorzieningen voor wonen

     

kosten inrichting en/of huisraad

   

20

verhuiskosten

   

22

woonkosten tot huurgrens

   

23

woonkosten boven huurgrens

   

24

voorzieningen voor gehandicapten en ouderen

   

25

overige kosten in verband met woonvoorzieningen

   

29

       

Voorzieningen voor opvang

     

opvang/huisvesting in pension of hotel

   

30

kinderopvang (niet uitstroombevordering)

   

32

overige opvang

   

39

       

Kosten uit maatschappelijke zorg

     

vervoerskosten

   

41

overige kosten uit maatschappelijke zorg

   

49

       

Financiële transacties

     

schuldsanering

   

51

arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering

   

54

rechtsbijstand

   

56

overige kosten financiële transacties

   

59

       

Uitstroombevordering

     

studie- en omscholingskosten

   

60

bedrijfsdoeleinden

   

61

reiskosten arbeid of scholing

   

63

kinderopvang arbeid of scholing

   

64

overige kosten ter vermindering bijstand

   

69

       

Medische dienstverlening

     

dieetkosten en kosten geneesmiddelen

   

71

kosten hulpmiddelen

   

72

kosten gespecialiseerde (ziekenhuis)zorg

   

73

kosten tandarts

   

74

overige kosten (para)medische hulp

   

79

       

Overige kostensoorten

     

begrafeniskosten

   

80

overige niet indeelbare kosten

   

81

       

Kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand

     

met terugwerkende kracht verstrekte langdurigheidstoeslag

   

91

premie zorgverzekering aan zak- en kleedgeldgerechtigden

   

92

(eenmalige) uitgaven in het kader van armoedebeleid (WWB, art. 35)

   

93

       

TOEPASSING CATEGORIALE VERLENING BIJZONDERE BIJSTAND

 

chronisch zieken/gehandicapten

   

1

personen van 65 jaar en ouder

   

2

langdurigheidstoeslag

   

3

ouders met schoolgaande kinderen

   

4

niet van toepassing

   

9

Bijlage 2. ‘Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010, onderdeel IOAW’ behorende bij artikel 2 van de Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010:

onderdeel IOAW

 

persoon1

persoon2

huishouden

STATISTIEKJAAR

   

[eejj]

       

STATISTIEKMAAND

   

[mm]

       

GEMEENTECODE

     

CBS-gemeentecode

   

[1234]

       

GEGEVENS PERSONEN

     
       

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

[123456789]

 

niet van toepassing

 

999999999

 
       

GEBOORTEDATUM

[eejjmmdd]

[eejjmmdd]

 

niet van toepassing

 

99999999

 
       

GESLACHT

     

man

1

1

 

vrouw

2

2

 

niet van toepassing

9

   
       

HUISVESTING

     

huurder

1

1

 

eigenaar

2

2

 

inwonend

3

3

 

in inrichting

4

4

 

geen vaste woon- of verblijfplaats en

niet adresloos

6

6

 

niet van toepassing

9

9

 
       

GEGEVENS UITKERING

     
       

BEGINDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

       

EINDDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

niet beëindigd

   

00000000

       

ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING

 

ja

1

1

 

nee

2

2

 

niet van toepassing

9

9

 
       

LEEFVORM LANDELIJKE NORM /GRONDSLAG

 

alleenstaande

   

1

alleenstaande ouder

   

2

gehuwden en ongehuwd samenwonenden

   

3

anders

   

4

       

BEDRAG LANDELIJKE NORM/GRONDSLAG

[1234]

       

BEDRAG VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

[1234]

niet van toepassing

   

9999

       

REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

 

reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling

   

1

reden op het vlak van de inlichtingenplicht

   

2

agressie

   

3

overig

   

4

niet van toepassing

   

9

       

SOORT INKOMSTEN (max. 5 verschillende soorten in te vullen)

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking

   

11

inkomen uit zelfstandige arbeid

   

13

werkloosheidsuitkering

   

14

uitkering arbeidsongeschiktheid

   

15

heffingskortingen

   

31

andere inkomsten

   

98

niet van toepassing

   

99

       

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING

[123456]

niet van toepassing

   

999999

       

REDEN BEËINDIGING UITKERING

     

aangaan relatie

02

02

 

bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar

03

03

 

overlijden

04

04

 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

13

 

uitkering werkloosheid

14

14

 

uitkering arbeidsongeschiktheid

15

15

 

ander inkomen

19

19

 

geen inlichtingen

31

31

 

verhuizing naar andere gemeente

32

32

 

verhuizing naar buitenland

33

33

 

oorzaak bij partner

97

97

 

andere oorzaak

98

98

 

niet van toepassing

99

99

 

Bijlage 3. ‘Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010, onderdeel IOAZ’ behorende bij artikel 2 van de Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010:

onderdeel IOAZ

 

persoon1

persoon2

huishouden

STATISTIEKJAAR

   

[eejj]

       

STATISTIEKMAAND

   

[mm]

       

GEMEENTECODE

     

CBS-gemeentecode

   

[1234]

       

GEGEVENS PERSONEN

     
       

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

[123456789]

 

niet van toepassing

 

999999999

 
       

GEBOORTEDATUM

[eejjmmdd]

[eejjmmdd]

 

niet van toepassing

 

99999999

 
       

GESLACHT

     

man

 

1

1

vrouw

2

2

 

niet van toepassing

 

9

 
       

HUISVESTING

     

huurder

1

1

 

eigenaar

2

2

 

inwonend

3

3

 

in inrichting

4

4

 

geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos

6

6

 

niet van toepassing

 

9

 
       

GEGEVENS UITKERING

     
       

BEGINDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

       

EINDDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

niet beëindigd

   

00000000

       

ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING

 

ja

1

1

 

nee

2

2

2

niet van toepassing

9

9

 
       

LEEFVORM LANDELIJKE NORM /GRONDSLAG

alleenstaande

   

1

alleenstaande ouder

   

2

gehuwden en ongehuwd samenwonenden

   

3

anders

   

4

       

BEDRAG LANDELIJKE NORM/GRONDSLAG

[1234]

       

BEDRAG VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

[1234]

niet van toepassing

   

9999

       

SOORT INKOMSTEN (max. 5 verschillende soorten in te vullen)

 

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking

   

11

inkomen uit zelfstandige arbeid

   

13

werkloosheidsuitkering

   

14

uitkering arbeidsongeschiktheid

   

15

vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)

   

18

heffingskortingen

   

31

andere inkomsten

   

98

niet van toepassing

   

99

       

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING

[123456]

niet van toepassing

   

999999

       

REDEN BEËINDIGING UITKERING

     

aangaan relatie

02

02

 

bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar

03

03

 

overlijden

04

04

 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

13

 

uitkering werkloosheid

14

14

 

uitkering arbeidsongeschiktheid

15

15

 

vermogensopbrengsten

18

18

 

ander inkomen

19

19

 

geen inlichtingen

31

31

 

verhuizing naar andere gemeente

32

32

 

verhuizing naar buitenland

33

33

 

oorzaak bij partner

97

97

 

andere oorzaak

98

98

 

niet van toepassing

99

99

 

Bijlage 3a. ‘Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010, onderdeel WIJ’ behorende bij artikel 2 van de Regeling statistiek WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010:

onderdeel WIJ

 

persoon1

persoon2

huishouden

STATISTIEKJAAR

   

[eejj]

       

STATISTIEKMAAND

   

[mm]

       

GEMEENTECODE

     

CBS-gemeentecode

   

[1234]

       
       

GEGEVENS PERSONEN

     
       

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

[123456789]

 

niet van toepassing

 

999999999

 
       

GEBOORTEDATUM

[eejjmmdd]

[eejjmmdd]

 

niet van toepassing

 

99999999

 
       

GESLACHT

     

man

 

1

1

vrouw

2

2

 

niet van toepassing

 

9

 

HUISVESTING

     

huurder

1

1

 

eigenaar

2

2

 

inwonend

3

3

 

in inrichting

4

4

 

adresloos

5

5

 

geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos

6

6

 

niet van toepassing

 

9

 
       
       

GEGEVENS UITKERING

     
       

BEGINDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

       

EINDDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

niet beëindigd

   

00000000

       

OORZAAK UITKERING

     

niet kunnen uitvoeren werkleeraanbod

04

04

 

geaccepteerd werkleeraanbod

20

20

 
       

NADERE CLASSIFICATIE BBZ

     

niet van toepassing

9

9

 
       

LEEFVORM LANDELIJKE NORM/GRONDSLAG

     

alleenstaande

   

1

alleenstaande ouder

   

2

gehuwden en ongehuwd samenwonenden

   

3

anders

   

4

       

BEDRAG LANDELIJKE NORM/GRONDSLAG

   

[1234]

       

BEDRAG AFWIJKING LANDELIJKE NORM DOOR GEMEENTELIJK BELEID

   

[a1234]

niet van toepassing

   

99999

       

BEDRAG BIJSTANDSNORM

   

[1234]

       

BEDRAG VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

   

[a1234]

niet van toepassing

   

99999

       

REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

     

reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling

   

1

reden op het vlak van de inlichtingenplicht

   

2

agressie

   

3

overig

   

4

niet van toepassing

   

9

       

BEDRAG INKOMSTEN

   

[a1234]

niet van toepassing

   

99999

       

SOORT INKOMSTEN (max. 5 verschillende soorten in te vullen)

     

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking

   

11

inkomen uit zelfstandige arbeid

   

13

werkloosheidsuitkering

   

14

uitkering arbeidsongeschiktheid

   

15

alimentatie

   

17

geaccepteerd werkleeraanbod

   

20

heffingskortingen

   

31

andere inkomsten

   

98

niet van toepassing

   

99

       

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING

   

[123456]

niet van toepassing

   

999999

       

REDEN BEËINDIGING UITKERING

     

aanvang studie

01

01

 

aangaan relatie

02

02

 

bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar

03

03

 

overlijden

04

04

 
       

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

13

 

uitkering werkloosheid

14

14

 

uitkering arbeidsongeschiktheid

15

15

 

alimentatie

17

17

 

ander inkomen

19

19

 

geaccepteerd werkleeraanbod

20

20

 
       

geen inlichtingen

31

31

 

verhuizing naar andere gemeente

32

32

 

verhuizing naar buitenland

33

33

 
       

weigering opvolgend werkleeraanbod werkleeraanbod ingetrokken

61

61

 

op grond van art. 21

62

62

 
       

oorzaak bij partner

97

97

 

andere oorzaak

98

98

 

niet van toepassing

99

99

 

Bijlage 3b. ‘Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010, onderdeel WWIK’ behorende bij artikel 2 van de Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier bijstandsuitkeringenstatistiek 2010:

onderdeel WWIK

 

persoon1

persoon2

huishouden

STATISTIEKJAAR

   

[eejj]

       

STATISTIEKMAAND

   

[mm]

       

GEMEENTECODE

     

CBS-gemeentecode

   

[1234]

       

GEGEVENS PERSONEN

     
       

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

[123456789]

 

niet van toepassing

 

999999999

 
       

GEBOORTEDATUM

[eejjmmdd]

[eejjmmdd]

 

niet van toepassing

 

99999999

 
       

GESLACHT

     

man

 

1

1

vrouw

2

2

 

niet van toepassing

 

9

 
       

HUISVESTING

     

huurder

1

1

 

eigenaar

2

2

 

inwonend

3

3

 

in inrichting

4

4

 

geen vaste woon- of verblijfplaats en

     

niet adresloos

6

6

 

niet van toepassing

 

9

 
       

GEGEVENS UITKERING

     
       

BEGINDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

       

EINDDATUM UITKERING

   

[eejjmmdd]

niet beëindigd

   

00000000

       

OORZAAK UITKERING

     

beëindiging huwelijk/relatie

02

02

 

afronding kunstvakopleiding

03

03

 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

13

 

andere inkomsten

19

19

 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

21

21

 

zelfstandig beroep of bedrijf

22

22

 

andere oorzaak

39

39

 

oorzaak bij partner

40

40

 

niet van toepassing

 

99

 
       

LEEFVORM LANDELIJKE NORM/GRONDSLAG

     

alleenstaande

   

1

alleenstaande ouder

   

2

gehuwden en ongehuwd samenwonenden

   

3

anders

   

4

       

BEDRAG LANDELIJKE NORM/GRONDSLAG

 

[1234]

 
       

BEDRAG VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

 

[1234]

 

niet van toepassing

   

9999

       

SOORT INKOMSTEN (max. 5 verschillende soorten in te vullen)

 

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking

   

11

in dienstbetrekking/uitkering ziekte

   

21

zelfstandig beroep of bedrijf

   

22

andere inkomsten

   

98

niet van toepassing

   

99

       

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING

[123456]

niet van toepassing

   

999999

       

REDEN BEËINDIGING UITKERING

     

aanvang studie

01

01

 

aangaan relatie

02

02

 

bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar

03

03

 

overlijden

04

04

 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

11

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

13

13

 

ander inkomen

19

19

 

in dienstbetrekking/uitkering ziekte

21

21

 

zelfstandig beroep of bedrijf

22

22

 

geen inlichtingen

31

31

 

verhuizing naar andere gemeente

32

32

 

verhuizing naar buitenland

33

33

 

niet voldaan aan progressie-eis

51

51

 

niet voldaan aan beroepsmatigheidseis

52

52

 

bereiken maximale uitkeringstermijn

53

53

 

andere oorzaak

98

98

 

niet van toepassing

99

99

 

Bijlage 4. ‘Statistiekformulier bijstandsdebiteurenstatistiek 2010’ behorende bij de artikelen 2 en 7 van de Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier bijstandsdebiteurenstatistiek 2010:

STATISTIEK

Algemeen

STATISTIEKJAAR

[jjjj]

   

STATISTIEKMAAND

[mm]

   

GEMEENTENUMMER

[1234]

   

REGISTRATIENUMMER VORDERING

[max 15 posities]

   

DATUM BESLUIT

[jjjjmmdd]

GEGEVENS PERSONEN

Algemeen

Persoon 1

Persoon 2

BURGERSERVICENUMMER

 

[123456789]

[123456789]

niet van toepassing

   

000000000

       
       

GEBOORTEDATUM

 

[jjjjmmdd]

[jjjjmmdd]

niet van toepassing

 

00000000

 
       
       

GESLACHT

     

niet van toepassing

   

0

man

 

1

1

vrouw

 

2

2

       

BURGERSERVICENUMMER UITKERINGSONTVANGER

[123456789]

   

niet van toepassing

000000000

   

GEGEVENS VORDERING

Algemeen

ONTSTAANSGROND VORDERING

 

verlaging/boete/maatregel

 

– als terugvordering geboekt

01

– niet als terugvordering geboekt

02

terugvordering

 

– vanwege onverschuldigde betaling;

 

niet verwijtbaar aan persoon

11

– vanwege verleend voorschot

12

– vanwege onverschuldigde betaling;

 

wel verwijtbaar aan persoon

13

– vanwege later ter beschikking gekomen middelen

14

– vanwege niet nakomen verplichtingen bij lening

15

verhaal

 

– op onderhoudsplichtige

 

– overig

21

vordering als gevolg van geldleningen

22

– vanwege lening voor duurzame gebruiksgoederen

31

– vanwege lening voor bedrijfskapitaal

32

– vanwege lening voor levensonderhoud bij zelfstandige

33

– bij krediethypotheek

34

– overige leningen (excl. vorderingen die als gevolg van een wijziging in de betaalddatum als overbrugging aan de cliënt is verstrekt)

35

overige vorderingen

 

– gecedeerde alimentatie

41

– overige cederingen

42

– rente

43

– invorderingskosten

44

– overige gronden (incl. vorderingen die als gevolg van een wijziging in de betaaldatum als overbrugging aan de cliënt is verstrekt)

49

GEGEVENS VERLOOP VORDERING

Algemeen

Persoon 1

Persoon 2

HOOGTE BEGINSCHULD

     

hoogte beginschuld

[123456]

   
       

HOOGTE VAN HET MET CORRECTIE GEMOEIDE BEDRAG (3 invulmogelijkheden)

     

aanduiding positief/negatief bedrag

[1]

   

hoogte bedrag

[123456]

   

niet van toepassing

000000

   
       

STATUS VAN DE VORDERING

     

niet van toepassing

 

00

00

lopende aflossing

     

inhouding op (GSD-)uitkering

 

11

11

minnelijke regeling

 

12

12

verrekening met elders verstrekte uitkering

 

13

13

LBIO

 

14

14

beslag

 

15

15

tijdelijk geen invordering

     

ontbreken aflossingscapaciteit

 

21

21

prioriteit bij andere interne vordering

 

22

22

prioriteit bij andere externe vordering

 

23

23

lopende gerechtelijke procedure

 

24

24

lopende administratieve procedure (incl. bezwaar)

 

25

25

onbekende verblijfplaats

 

26

26

verblijf in het buitenland

 

27

27

schuldsanering

 

28

28

overige redenen

 

29

29

definitief buiten invordering gesteld

     

voldaan aan opgelegde betalingsverplichting

 

31

31

schuldsanering

 

32

32

afkoop

 

33

33

ontbreken aflossingscapaciteit

 

34

34

onbekende verblijfplaats

 

35

35

verblijf in het buitenland

 

36

36

overlijden

 

37

37

dringende reden

 

38

38

overige redenen

 

39

39

afboeken kruimelbedragen

 

40

40

afgelost

     

schuld geheel afgelost

 

41

41

       

SALDO VAN DE SCHULD

     

aanduiding positief/negatief bedrag

[1]

   

hoogte bedrag

[123456]

   
       

GEGEVENS ONTVANGSTEN

Algemeen

TOTAAL ONTVANGEN BEDRAG

 

aanduiding positief/negatief bedrag

[1]

hoogte bedrag

[123456]

Bijlage 5. ‘Statistiekformulier bijstandsfraudestatistiek 2010’ behorende bij de artikelen 2 en 7 van de Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier Bijstandsfraudestatistiek (BFS) 2010

ALGEMEEN

 

STATISTIEKPERIODE

 

a. Jaar

[jj]

b. Waarnemingsperiode

 

Eerste halfjaar

1

Tweede halfjaar

2

   

GEMEENTECODE

 

CBS-gemeentecode

[1234]

   

REGISTRATIENUMMER

[abcdefghijklmnopq]

   

GEGEVENS PERSOON

 
   

GEBOORTEDATUM

[eejjmmdd]

   

GESLACHT

 

Man

1

Vrouw

2

   

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

   

MEDEVERDACHTE

 

a. Is er een medeverdachte?

 

Ja

1

Nee

2

   

b. Burgerservicenummer medeverdachte

[123456789]

   

GEGEVENS UITKERING

 
   

REGELING WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HEEFT

Wwb, algemeen

1

Wwb, bijzonder

2

IOAW

3

IOAZ

4

WWIK

5

Geen

9

   

UITKERINGSPOSITIE BIJ AANVANG ONDERZOEK

 

Lopende uitkering

1

Uitkering beëindigd

2

Geen uitkering gehad

9

   
   

GEGEVENS ONDERZOEK

 
   

SIGNAAL VIA GEAUTOMATISEERDE BESTANDSVERGELIJKING

Ja, via inlichtingenbureau

1

Ja, via andere bestandsvergelijking

2

Nee

3

   

BRON SIGNAAL (AANLEIDING TOT ONDERZOEK)

 

UWV

21

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

22

Belastingdienst + FIOD

23

Informatie Beheergroep (IBG)

24

Andere gemeente

25

Zorgverzekeraar

26

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

27

Intern sociale dienst

28

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

29

Rif/andere samenwerking

30

Politie/OM

31

Melding door burger

32

Anders

33

   

DUUR FRAUDEONDERZOEK

 

a. begindatum onderzoek (optioneel)

[jjjjmmdd]

b. einddatum onderzoek

[jjjjmmdd]

   
   

GEGEVENS AFGESLOTEN FRAUDEONDERZOEK

 
   

TYPE FRAUDE

 

a. 1e Type fraude

 

Verzwijgen witte inkomsten

1

Verzwijgen zwarte inkomsten

2

Verzwijgen vermogen en/of inkomsten uit vermogen

3

Onjuiste opgave woonsituatie

4

Partnerfraude

5

Anders

6

   

b. 2e Type fraude

 

Verzwijgen witte inkomsten

1

Verzwijgen zwarte inkomsten

2

Verzwijgen vermogen en/of inkomsten uit vermogen

3

Onjuiste opgave woonsituatie

4

Partnerfraude

5

Anders

6

Niet van toepassing

0

   

c. 3e Type fraude

 

Verzwijgen witte inkomsten

1

Verzwijgen zwarte inkomsten

2

Verzwijgen vermogen en/of inkomsten uit vermogen

3

Onjuiste opgave woonsituatie

4

Partnerfraude

5

Anders

6

Niet van toepassing

0

   

RESULTAAT AFGESLOTEN FRAUDEONDERZOEK

 

Fraude aangetoond

1

Geen fraude aangetoond

2

   

DUUR AANGETOONDE FRAUDE

 

a. begindatum fraude

[jjjjmmdd]

b. einddatum fraude

[jjjjmmdd]

   

BEDRAG AANGETOONDE FRAUDE

 

a. valuta

 

euro

1

b. bedrag

[1234567]

   

GEVOLGEN VOOR DE UITKERING

 

Ongewijzigde voortzetting

1

Aanpassing lopende uitkering

2

Beëindiging lopende uitkering

3

Was eerder beëindigd

4

Niet van toepassing

0

   

BESLISSING GEMEENTE

 

Geen boete/aangifte

1

Bestuursrechtelijke boete/tijdelijke verlaging van de uitkering

2

Aangifte

3

Niet van toepassing

0

Bijlage 6. ‘Statistiekformulier Statistiek Re-integratie door Gemeenten 2010’ behorende bij artikel 2 van de Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK

[Vervallen per 01-01-2013]

Model

[Vervallen per 01-01-2013]

Statistiekformulier Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2010

STATISTIEKJAAR

[eejj]

STATISTIEKPERIODE

 

Eerste halfjaar

1

Tweede halfjaar

2

   

GEMEENTECODE

 

CBS-gemeentecode

[1234]

   
   

GEGEVENS PERSOON

 
   

BURGERSERVICENUMMER

[123456789]

   

GEBOORTEDATUM

[eejjmmdd]

   

GESLACHT

 

Man

1

Vrouw

2

   

GEGEVENS TRAJECT

 
   

DOELGROEP TEN TIJDE VAN HET AANBOD

 

NUG/ANW

1

Overig

2

   

DATUM AANBOD

[eejjmmdd]

   

BEGINDATUM TRAJECT

[eejjmmdd]

   

LOONKOSTENSUBSIDIE

 

Inzet van loonkostensubsidie

1

Geen inzet van loonkostensubsidie

2

   

BEGINDATUM LOONKOSTENSUBSIDIE

[eejjmmdd]

EINDDATUM LOONKOSTENSUBSIDIE

[eejjmmdd]

   

EINDDATUM TRAJECT

[eejjmmdd]

   

REDEN EINDE TRAJECT

 

Uitstroom naar niet door de gemeente gesubsidieerd werk

1

Cliënt ziet af van verdere deelname om andere redenen dan uitstroom naar werk

2

Inzet van een voorziening op dit moment volgens gemeente niet langer zinvol

3

Overig (uitstroom uit de uitkering, niet naar werk; verhuizen, overlijden etc.)

4

Uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap

5

Niet van toepassing, traject is niet beëindigd/geen traject

9

   

PARTICIPATIEPLAATS

 

Inzet van een participatieplaats

1

Geen inzet van een participatieplaats

2

   

BEGINDATUM PARTICIPATIEPLAATS

[eejjmmdd]

   

EINDDATUM PARTICIPATIEPLAATS

[eejjmmdd]

   
   

RE-INTEGRATIEPOSITIE BEGIN TRAJECT/BEGIN VERSLAGPERIODE

 

Zorg

1

Maatschappelijke activering

2

Arbeidsactivering

3

Arbeidtoeleiding

4

Regulier werk met ondersteuning

5

Niet van toepassing

9

   

RE-INTEGRATIEPOSITIE EINDE TRAJECT/BEGIN VERSLAGPERIODE

Zorg

1

Maatschappelijke activering

2

Arbeidsactivering

3

Arbeidtoeleiding

4

Regulier werk met ondersteuning

5

Regulier werk zonder ondersteuning

6

Niet van toepassing

9

Terug naar begin van de pagina