Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar controleurs openbaar ruimte van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2004

[Regeling vervallen per 31-03-2005.]
Geldend van 18-09-2004 t/m 30-03-2005

Besluit van de Minister van Justitie van 13 september 2004, nr. 5307216/DBZ/04, strekkende tot aanwijzing van controleurs openbare ruimte bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag van 15 april 2004;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-03-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 31-03-2005]

De personen, werkzaam in de functie van controleur openbare ruimte in dienst van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 31-03-2005]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Den Haag.

Artikel 4

[Vervallen per 31-03-2005]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 28 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 31-03-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 6

[Vervallen per 31-03-2005]

 • 1 De algemeen directeur van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan

  het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 31-03-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 31-03-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar controleurs openbaar ruimte van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 september 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina