Regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 17-05-2006 t/m 31-07-2016

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5209, houdende de Regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2016]

Het examenprogramma vmbo afdelingsprogramma landbouw wordt aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2016]

Het examenprogramma vmbo intrasectoraal programma landbouw-breed wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 januari 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina