Sanctieregeling Liberia 2004 II

[Regeling vervallen per 14-07-2016.]
Geldend van 02-05-2013 t/m 13-07-2016

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 september 2004, nr. DJZ/BR/0630-04, houdende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (Sanctieregeling Liberia 2004 II)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad van de Europese Unie van 10 februari 2004 (Pb EG L 40) betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003;

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2004/137/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 10 februari 2004 (Pb EG L 40) betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-07-2016]

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 3 of 5 van Verordening (EG) nr. 234/2004 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 14-07-2016]

  • 1 Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan entiteiten of personen in Liberia, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van:

    • a. wapens en aanverwant materieel uitsluitend bestemd ter ondersteuning van en voor gebruik door de missie van de Verenigde Naties in Liberia, met vooraf verleende ontheffing van de Minister van Economische Zaken;

    • b. tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap en haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel, met vooraf verleende ontheffing van de Minister van Economische Zaken;

    • c. niet-dodelijke militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden of voor bijbehorende technische bijstand of opleiding, nadat het Sanctiecomité, ingesteld bij paragraaf 21 van Resolutie 1521 (2003) in kennis is gesteld.

Artikel 2a

[Vervallen per 14-07-2016]

De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad van de Europese Unie van 10 februari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003 (Pb EG L40), is de Minister van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 14-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Liberia 2004 II.

Artikel 4

[Vervallen per 14-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina