Sanctieregeling Birma 2004

[Regeling vervallen per 19-10-2007.]
Geldend van 22-09-2004 t/m 18-10-2007

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 september 2004, nr. DJZ/BR/0631-04, tot verlenging van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma (Sanctieregeling Birma 2004)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 798/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2004 (Pb EG L 125) tot verlenging van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2000;

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2004/423/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2004 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar (Pb EG L 125);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-10-2007]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, 6 en 9 van Verordening (EG) nr. 798/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2004 (Pb EG L 125) tot verlenging van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2000.

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 4, 5, 7 of 8 van Verordening (EG) nr. 798/2004 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 19-10-2007]

  • 1 Het is verboden om paramilitaire uitrusting en wapens, munitie, militaire voertuigen, militaire uitrusting en goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, dan wel onderdelen daarvan, te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan personen, entiteiten of lichamen in Birma, of voor gebruik in Birma.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer, met vooraf verleende ontheffing van de bevoegde autoriteit voor Nederland, genoemd in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 798/2004 van:

    • a. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of voor programma’s voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Gemeenschap; en

    • b. materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties of de Europese Unie.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel.

Artikel 4

[Vervallen per 19-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Birma 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 19-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina