Sanctieregeling Sudan 2004

[Regeling vervallen per 05-11-2005.]
Geldend van 22-09-2004 t/m 04-11-2005

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 september 2004, nr. DJZ/BR/0028-04, houdende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (Sanctieregeling Sudan 2004)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (Pb EG L 21);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2004/31/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 9 januari 2004 met betrekking tot de instelling van een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting ten aanzien van Soedan (Pb EG L 6);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-11-2005]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (Pb EG L 21).

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 4 of 5 van Verordening (EG) nr. 131/2004 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 05-11-2005]

 • 1 Het is verboden om paramilitaire uitrusting en wapens, munitie, militaire voertuigen, militaire uitrusting en goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, dan wel onderdelen daarvan, te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan personen, entiteiten of lichamen in Sudan, of voor gebruik in Sudan.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of verstrekking, met vooraf verleende ontheffing van de bevoegde autoriteit, genoemd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 131/2004, van:

  • a. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of voor programma’s voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie of de Gemeenschap;

  • b. materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie of de Europese Unie;

  • c. ontmijningsuitrusting en materieel voor gebruik bij ontmijning; en

  • d. financieringsmiddelen, financiële bijstand of technische bijstand in verband met de uitrusting, bedoeld in de onderdelen a en c, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Afrikaanse Unie.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel.

Artikel 3

[Vervallen per 05-11-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Sudan 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 05-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina