Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Accountantsdienst Ministerie van [...] Sport en taakvoorgangers over de periode (1975) 1989–1999)

Geldend van 25-09-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 september 2004, nr. KICK 2512141, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van de Accountantsdienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers over de periode (1975) 1989–1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Accountantsdienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers, over de periode (1975) 1989–1999, die zijn opgenomen in de institutionele toegang onder de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

Inventarisnummer:

Niet openbaar

vóór 1 januari:

2

2059

36

2060

136, 135, 137, 138

2061

184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

2062

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263

2063

266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281

2064

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

2065

163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 177

2066

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 228, 230, 232

2067

331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340

2068

364, 371, 372, 374

2069

383, 384, 386, 387, 388

2070

403, 404, 405, 407, 409

2071

431, 432, 433, 434

2072

449, 451, 452, 453, 455, 456

2073

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Nationaal Archief gehanteerde ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina