Subsidieregeling pilot innovatievouchers 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 17-09-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 september 2004, nr. WJZ 4055845, tot verstrekking van subsidies aan kennisinstellingen voor het beantwoorden van kennisvragen van ondernemers (Subsidieregeling pilot innovatievouchers 2004)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

 • c. kennisinstelling: een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling;

 • d. universiteit: een onder a of b van de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde instelling voor hoger onderwijs;

 • e. hogeschool: een onder c, f of g van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde instelling voor hoger onderwijs;

 • f. onderzoeksinstelling: een in de bij deze regeling behorende bijlage 1 vermelde instelling;

 • g. kennisoverdrachtsproject: een door een kennisinstelling verrichte activiteit, bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, beantwoorden van een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer of een aantal ondernemers gezamenlijk, uitgaande van voor de ondernemer nieuwe technologie of technologische kennis met betrekking tot producten, processen of diensten;

 • h. innovatievoucher: een door de minister aan een ondernemer afgegeven document, dat deze ondernemer kan inleveren bij een kennisinstelling ten behoeve van de uitvoering van een kennisoverdrachtsproject.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een kennisinstelling die voor eigen rekening en risico een kennisoverdrachtsproject heeft uitgevoerd en in verband daarmee een of meer geldige innovatievouchers overlegt.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor een kennisoverdrachtsproject in verband waarmee de ondernemer en de kennisinstelling reeds voor de afgiftedatum van het innovatievoucher verplichtingen jegens elkaar zijn aangegaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidie bedraagt het bedrag van de door de kennisinstelling voor het kennisoverdrachtsproject gemaakte kosten, maar niet meer dan € 7 500 per innovatievoucher en niet meer dan € 75 000 in totaal.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2004 en 2005 verstrekken van subsidies bedraagt € 750 000.

§ 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt na afloop van het kennisoverdrachtsproject ingediend met gebruikmaking van een formulier, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 2 De aanvraag moet uiterlijk op 29 april 2005 zijn ontvangen.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. de innovatievouchers die ten behoeve van de uitvoering van het kennisoverdrachtsproject zijn ingeleverd;

  • b. een beschrijving van het kennisoverdrachtsproject; alsmede van andere bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister geeft een beschikking, inhoudende de subsidievaststelling, binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvraag niet voldoet aan deze regeling.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister kan bij de subsidievaststelling verplichtingen opleggen met betrekking tot het verlenen van medewerking door de subsidie-ontvanger aan een evaluatie van de toepassing van deze regeling.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling pilot innovatievouchers 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 2, die ter inzage wordt gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3 te Den Haag.

Den Haag, 5 september 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Onderzoeksinstellingen als bedoeld in artikel 1, onder f, van deze regeling zijn:

 • de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland;

 • de Stichting Grondmechanica Delft;

 • de Stichting Maritiem Research Instituut Nederland;

 • de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium;

 • de Stichting Waterloopkundig Laboratorium;

 • de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek;

 • de Stichting Dutch Polymer Institute;

 • de Stichting Netherlands Institute for Metals Research;

 • de Stichting Top-Instituut Voedselwetenschappen;

 • de Stichting Telematica-Instituut;

 • de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO;

 • onder de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek ressorterende rechtspersoonlijkheid bezittende onderzoekorganisaties die zijn aangewezen in het Reglement NWO 1998;

 • de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Terug naar begin van de pagina