Beschikking aanwijzing Stichting Automotive Belangen Nederland als belangenbehartiger automobielbranche

Geldend van 01-05-2006 t/m heden

Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 september 2004, nr. DGP/WV/U/04.03336, tot aanwijzing Stichting Automotive Belangen Nederland als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt

Artikel 1

 • 1 Als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt, aan welke gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt, wordt aangewezen: de Stichting Automotive Belangen Nederland.

 • 2 Met ingang van 1 maart 2007 heeft de verstrekking van de gegevens uit het kentekenregister geen betrekking op:

  • a. naam-, adres- en woonplaatsgegevens;

  • b. overige direct aan de geregistreerde natuurlijke persoon gerelateerde gegevens.

Artikel 2

De verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens aan de Stichting Automotive Belangen Nederland geschiedt slechts voor zover de Stichting Automotive Belangen Nederland deze gegevens behoeft voor de volgende doeleinden:

 • 1. wetenschappelijk onderzoek en statistiek,

 • 2. het terugroepen van voertuigen in geval van geconstateerde technische gebreken die kunnen leiden tot verkeersonveilige situaties, en

 • 3. het beheer van de volgende voertuiginformatiesystemen van de Stichting Automotive Belangen of van derden ten behoeve van de automobielbranche:

  • a. veiligheids- en milieu-inspecties;

  • b. systemen voor de controle van kilometerstanden van voertuigen;

  • c. systemen voor het overschrijven van de motorrijtuigenbelasting;

  • d. systemen voor het bevragen van gegevens omtrent de belasting van voertuigen;

  • e. systemen waarin productinformatie, technische gegevens en prijzen van voertuigen zijn opgenomen;

  • f. systemen die gericht zijn op het aanmelden van uit te voeren onderhoud en reparaties alsmede het monteren van banden aan voertuigen;

  • g. systemen die gericht zijn op het complementeren van voertuiginformatiesystemen;

  • h. systemen die gericht zijn op het in de bedrijfsvoorraad nemen en uit de bedrijfsvoorraad halen en/of afmelden van voertuigen;

  • i. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de waarde van gebruikte voertuigen (occasions);

  • j. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van gebruikte voertuigen (occasions);

  • k. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van voertuigverzekeringen en voertuigfinancieringen;

  • l. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van het voertuig ten behoeve van het inzetten van gebruikte onderdelen verkregen via demontage;

  • m. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van import/export;

  • n. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van het voertuig ten behoeve van het monteren van de juiste banden.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Personenvervoer

,

M.M.D. van Eeghen

Terug naar begin van de pagina