Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen 2004

[Regeling vervallen per 16-09-2004.]
Geldend van 04-09-2004 t/m 15-09-2004

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5232, houdende vrijstelling van het Besluit gebruik meststoffen in 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Gelezen het advies van de Technische commissie bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder grasland en bouwland hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet, en wordt verstaan onder niet-beteelde grond hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2004]

Van het verbod, gesteld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, wordt vrijstelling verleend in de periode van 1 september tot en met 15 september 2004 voor:

  • a. het gebruik van dierlijke meststoffen op grasland, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen,

  • b. het gebruik van dierlijke meststoffen op bouwland, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen, indien op het moment van gebruik van de dierlijke meststoffen op die grond een gewas wordt geteeld, en

  • c. het gebruik van dierlijke meststoffen op niet-beteelde grond, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen, indien deze grond uiterlijk acht dagen na het gebruik van de dierlijke meststoffen gelijkmatig is ingezaaid of beplant met een gewas.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004 en vervalt met ingang van 16 september 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 september 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina